‘၁၈ သႀကႍ လည္း အသီေတတုန္းကလို ျပီးဆံုးၿပီး

ေရေသာက္ျမစ္ထဲ ငုတ္ဝင္ေနတဲ့
သံခၽြန္ေၾကာင့္လည္းပါမယ္လို႔
ရာသီဥတုတိုင္းထြာသူေတြယူဆၾကတယ္
ရာဇဝင္ဘယ္ကစ ဆိုေတာ့လည္း
ရာဇေတြ ရာဂဝင္သေလာက္ေပါ့
ရာဇ ဝင္အိုးေတြ ရာဇ အစြန္႔မွာ ရာဝင္အိုးေတြေပါ့
ပိေတာက္ေတြတစ္ႏွစ္တည္းႏွစ္ခါပြင့္ၾကတာ
ေျပာပါတယ္
တိုက္ေလယာဥ္သစ္ေတြ ဗံုးၾကဲေလယာဥ္သစ္ေတြ
ဖြင့္ပြဲအျဖစ္စမ္းသပ္သံုးစြဲၾကည့္တာေျပာပါတယ္
တိုင္းျပည္ရဲ႕ႏွလံုးအိမ္ထဲ
အက္ရာႀကီးေပၚေနတာေျပာပါတယ္

ေနစရာမေကာင္းတဲ့အရပ္လို႔ေျပာဖို႔ကလည္း
ကိုယ္ေတြဟာခိုးဝင္ဘဂၤလီေတြလည္းမဟုတ္
ျပည္တြင္းတိုင္းရင္းသားစစ္ေဘးေရွာင္လည္းမဟုတ္
အျဖဴေရာင္သတင္းစာေပၚကအနက္ေရာင္
ပံုႏွိပ္စာလံုးတစ္လိုင္းနဲ႔တစ္လိုင္းၾကားအျဖဴသားမွာ
ေသြးတစိမ့္စိမ့္နီလာတယ္
စစ္သတင္းေၾကညာၿပီးေၾကညာသူကအသံဝင္သြား
“သည္းခံပါခဗ်ၤာ”တဲ့
ဘာကိုသည္းခံရမွာလဲ

ဖလ္ေနဝန္းသို႔အညီ
ဂ်ာပန္႔တပ္မေတာ္ႀကီးေသြးထဲခ်ီလာၿပီ
ေမတၱာဓါတ္နဲ႔ဗုဒဓံျမတ္စြာ
သတ္ျခင္း သတ္ျခင္း မေရတြက္တတ္ေတာ့ပါ
ျပည္ေထာင္စုရဲ႕အသက္ေပးလို႔ဒို႔ကာကြယ္မေလ
အသည္းထဲမွာအနာစိမ္းႀကီး

သံငုတ္ကိုထုတ္လိုက္ရင္လည္း
သစ္ပင္ဟာၿပိဳလဲသြားႏိုင္တယ္
ေရေအာက္အေမွာင္ေတြထဲမွာ
ပလံုစီထေနတာ ဘာေတြတလႈပ္လႈပ္….

ဇယလ
၃ ေမ ‘၁၈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>