ဘာရယ္မဟုတ္ ေတြ႕ၾကတာေပါ့

ဘာရာဏသီေမြးဖြားစကို ငါ
ထိုင္ၾကည့္ေနတယ္
ဘာဘီလံုျမစ္ေဘး ငါ
သူ႔ကို ပုခက္လႊဲခဲ့တယ္
ဧရာဝတီလား
အုအူဝဲေလးကို ငါ
ေခ်ာ့ျမဴခဲ့တယ္
ငါဟာ သိပ္အိုမင္းေနၿပီး
ကေလးပါ
ကမၻာႀကီးကို လင္းတစ္လွည့္
ေမွာင္တစ္လွည့္ ငါ
လႊဲေနတာပါ
ငါဟာ ငါလည္း ျဖစ္တယ္
ငါဟာ အသင္လည္း ျဖစ္တယ္
ငါဟာ ဘာသာစကားလည္း ျဖစ္တယ္
ငါဟာ ဘာသာစကားကို ဘုန္းမီးေနလေတာက္ေစသူ
လည္း ျဖစ္တယ္
ငါဟာ သင့္အဲဒီအထိထဲ ေလာင္ၿမိဳက္ေနတဲ့
မီးက်ီခဲေလး ျဖစ္တယ္
ေတြ႕ေအာင္ရွာ မေတြ႕ေစရဘူး
ငါလာရင္ သင္သိတယ္
ငါ့ကို သင္ျငင္းပယ္လိမ့္မယ္
သင့္လက္သည္းခြံမွာ လိုင္းေတြေပၚၿပီလား
သင္ ႏွလံုးခုန္စျပဳၿပီလား
သင္ ငါ့ကို ေတြ႕ခ်င္လို႔ေနၿပီလား။ ။

ဇယလ
တနလၤာ ၉ ဂဏန္းဧၿပီ ‘၁၈ ( အေပါင္း ၉)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>