ေတာင္ဆိုတာ ေမာက္တတ္တယ္ ေၾကာင္ဆိုတာ ေပ်ာက္တတ္တယ္

ေပ်ာက္သြားတဲ့ ေၾကာင္ေလးကိုရွာဖို႔ အေဖာ္ေခၚတယ္။
ေနာက္ပိုင္း ေၾကာင္ကိုရွာဖို႔ထက္ ေဆာ္ဖို႔က မ်ားပါတယ္။
ေပ်ာက္သြားတဲ့ေၾကာင္ကိုေတာ့ ဒီေန႔အထိ
ျပန္မေတြ႕ၾကေသးဘူးေပါ့။
စကတည္းက အဲဒီေၾကာင္ရွိမရွိ ေမးလည္းမေမးေတာ့။
ေပ်ာက္သြားတဲ့ေၾကာင္အစား
သူတို႔ၾကားမွာ ေၾကာင္တစ္ေကာင္ကို ေတြ႕ရွိေပါ့။
မေပ်ာက္မခ်င္း ေၾကာင္တစ္ေကာင္လို ခ်စ္ၾကေပါ့။
ေပ်ာက္သြားတဲ့ေၾကာင္လည္း ျပန္မလာေစနဲ႔ေတာ့။

ဇယလ
တနလၤာ ၁၂ မတ္ ‘၁၈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>