စလိုက္ၿပီးရင္ အဓိပၸာယ္မဲ့ျခင္းဟာ အဆံုးမသတ္ဘူး

ေတာင္တန္းေတြ လၽွို ုေျမာင္ေတြ ေခ်ာက္ကမ္းပါးေတြ
တရားျခင္း မတရားျခင္း မကြဲျပားတဲ့ လယ္ကြင္းေတြ ရြာေတြ
အမိန္႔ေတြ တည္ေဆာက္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပံုႏွိပ္စက္ေတြျဖတ္ၿပီး
ေနလံုးဟာ သတင္းေတြထဲမွာ
မင္ေတြ အရည္ေပ်ာ္ၿပီး မည္းနက္လာတယ္

မသိရတာေတြ သိရဖို႔
သိၿပီး မသိသလို ေနၾကဖို႔
သိရတာေတြ ယံုၾကည္ဖို႔
ယံုၾကည္ၿပီး သိသလို မသိလိုက္ေတာ့ဖို႔

လူဟာ သစ္ပင္ျဖစ္ခ်င္တာ မဆန္းဘူး
သူ႔အရိပ္ေအာက္မွာပဲ သူ႔ကိုယ္သူ
ယံုတမ္းႀကိဳးဆြဲခ်ဖို႔
သူ႔အျမင့္ဆံုး သစ္ကိုင္းကေန
သူ႔ဝိညာဥ္ ေလထဲေပ်ာ္ဝင္သြားေအာင္ ပ်ံသန္းဖို႔
သူ႔အျမစ္ထဲသူ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ငိုေႂကြးၿပီး
သူ႔ရြက္ႏု ဖူးသစ္စကို
အၾကမ္းဖက္လိုက္ဖို႔

ေနမည္းႀကီးထဲ
လိုက္ေလ်ာညီေထြ
ျပန္႔ကားလာၿပီး
နာနာဘာဝရုပ္ထြက္ဖို႔။ ။

ဇယလ
၃၀ ဇန္ ‘၁၈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>