ဝကၤစြပ္

လို
ေတြ႕ၾကံဳျဖတ္သန္းမႈ
တစ္ခု
ၿပီးတစ္ခု
ထဲ
ေနာက္တစ္ခု

မျဖစ္ေသးခင္
ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ျခင္း

အေသခြံတြင္း
ပံုရိပ္ဆင္းမ်ား

ေသတြင္းထဲ
ဘဝျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား
တရားပါတယ္

အေသခြံတြင္း
လွပေအာင္
ရွင္ျခင္းဖြဲ႕
ပသို႔ဆိုေစျခင္းမ်ား

ဇယလ
၂၉ ဇန္ ‘၁၈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>