ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္ (၃၉)

Dominant ႀကီးစိုးလႊမ္းမိုးေသာ၊ residual အနည္က်လာေသာ၊အနည္ထိုင္လာေသာ၊ နဲ႔ emergent ထြန္းသစ္ေပၚေပါက္လာေသာ ဆိုတဲ့သေဘာဟာ အျမဲရွိေနတဲ့ အႏုပညာျဖစ္စဥ္ထဲက ျဖစ္တည္မႈေတြျဖစ္တယ္။

ကဗ်ာမွာလည္းထိုနည္း၎။

ဘယ္ဘက္မွာ ရပ္တည္မလဲဆိုတာ တစ္ဦးစီရဲ႕ Poetry Politics ကဗ်ာဆိုင္ရာ အင္အားထူေထာင္မႈ၊ အင္အားသံုးစြဲမႈ၊ အင္အားျဖန္႔က်က္မႈနဲ႔ ဆိုင္ပါတယ္။

ကဗ်ာဟာ politics ရဲ႕ အဓိပၸါယ္(၃)ခုစလံုးနဲ႔ မကင္းဘူး။
၁။ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာေရးရာ။
၂။ ျပည္တြင္းနဲ႔ျပည္သူေရးရာ။
၃။ အင္အားထူေထာင္သံုးစြဲမႈေရးရာ။

ဒီမကင္းရာမကင္းေၾကာင္း(၃)ခ်က္မွာ ပံုသ႑ာန္ဖြဲ႕စည္းမႈဟာ political သေဘာကို ျပသပံုျပသနည္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ Content သမားေတြ ဘယ္ေတာ့မွ နားလည္မွာမဟုတ္ၾကတဲ့ Form is Content, Form is Political ဆိုတာ ကဗ်ာမွာ အရွိတရားျဖစ္တယ္။

ကာရန္ကို စြန္႔လိုက္ျခင္းရဲ႕ political သေဘာဟာ ႀကီးမားတဲ့ျဖစ္ရပ္ပါ။ dominant ျဖစ္လာတဲ့အထိ။

ထြန္းသစ္ေပၚလြင္စ ကဗ်ာေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ကြဲျပားျခားနားမႈကို ကာကြယ္ရတာဟာလည္း political ပဲ။

စဥ္းစားမိတာေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္။ ။

ဇယလ
၂၆ ဒီ ‘၁၇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>