ဖမိုးနဲ႔ ဖမ်က္

လူေတြဟာ ေသသြားတယ္ဆိုၿပီး
က်န္ရစ္သူေတြထဲ
ဝင္ေရာက္ပုန္းေအာင္းေနၾကတယ္။

အခါအခြင့္သင့္တာနဲ႔ပဲ
မိမိတို႔ထဲကမိမိတို႔ေယာင္ေယာင္
သူတို႔ထြက္လာတတ္ၾကတယ္
ေျပာဆိုျပဳမူလႈပ္ရွားစကားမ်ား
ခ်စ္မႈျပဳ ကေလးေမြး မဲကာလမွာမဲထည့္
ေပါ့။ စသည္ျဖင့္။

အခြံခ်ည့္က်န္ အလံမလွဲစတမ္းဆိုလို႔
ကိုယ္တို႔လက္ေတြထဲမွာလည္း
ဘာအလံမွမရွိတာကမ်ား။
အခြံေတြထဲမွာပဲ
ခ်ည္မၽွင္ေတြရႈပ္ေထြး။

ေသသူဟာ လက္ဦးယူမႈစနစ္နဲ႔
ကိုယ့္ကို ထိပ္ေခါက္သြားေသး။ ။

ဇယလ
၂၂ ဒီ ‘၁၇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>