ႏွစ္ကူးေတာ့မယ့္ႏွစ္မ်ား

ေလာင္ကၽြမ္းေနၾကမွာပဲေနာ္
ဒီဇင္ဘာရဲ႕ ကူးရေတာ့မယ့္ ဦးေႏွာက္ေဆးဆဲလ္ေတြ
တစ္ေန႔တစ္ေန႔မင္ရတဲ့ လမ္းေပၚမွာ
တစ္ေန႔တစ္ေန႔မျမင္ရတဲ့ လမ္းေပၚမွာ။

ဦးငိုက္စိုက္နဲ႔ တေမာ့ေမာ့
တေမာ့ေမာ့နဲ႔ ဦးငိုက္စိုက္
ဘယ္လိုမဆိုေတာ့ ဖတ္သန္းၾကရမွာပဲေလ
စက္ဝိုင္းထဲ ဖတ္သန္းၾကရသလိုပဲေပါ့
ေနာ့။

သူတို႔ကို ဘယ္လို ထားရစ္ခဲ့ရမလဲ
သူတို႔ကို ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္ ထားရစ္ႏိုင္ဖို႔ပဲ
ဘယ္စိတ္ရဲ႕လမ္းေပၚ ကိုယ္တည္ေဆာက္ရပါ့
ဘယ္လမ္းရဲ႕စိတ္ေပၚ ကိုယ္ျဖည္ေလၽွာက္ရပါ့။

ဒြိဟဟာတစ္လမ္းလံုးပဲ။

ကာလေတြရဲ႕ဖုံေတြရွင္းဖို႔ ကာလေတြလိုတယ္
စာအုပ္ပံုထဲက ဘယ္အမွတ္ရမႈေတြ ထားခဲ့ရမလဲ
ကိုယ့္ကိုလာႏွိပ္စက္ၾကဦးမယ့္ ဖုံလံုးျဒပ္ထည္ေတြ
အမွတ္သညာ ရင္မွာလာကပ္ၾကမယ့္ ဒပ္သားေတြ
ဓါတ္သားေတြ ေသေပမယ့္ မေသေသးတဲ့ ေရာင္လၽွံေတြ။

လက္နဲ႔ပယ္ စိတ္နဲ႔ေရြးၿပီး
စိတ္နဲ႔ေရြး လက္နဲ႔ေဝးသြားတာ
ဒီသစ္ပင္ေကာက္ထည့္ရ ဟိုေတာင္ကိုခ်န္ခဲ့ရ
လမ္းေၾကာင္းေပ်ာက္ရ၊ လမ္းေပါက္ေပမယ့္ ေမွာက္ရ၊
ေမွာက္ေပမယ့္ အေထာက္အကူျဖစ္ျငား ေထာက္ငဲ့ရ၊
စိတ္ကိုင္းဖ်ားနားမွာ အို… ဘာတဲ့ ထပ်ံသြားတာ
ကိုင္းဖ်ားဆတ္ဆတ္ခါခဲ့တာ
ၾကယ္မ်ားရင္မွာေၾကြရင္ျဖင့္…။

ေလာင္ကၽြမ္းေနၾကမွာပဲေလ၊
ကိုယ္သာမသိတာ။’သိ’ဆိုတာကို မသိတာ။
နာက်င္မႈဟာ ေရတစ္ခြက္လို ေသာက္ရတာ။

ေလာင္ကၽြမ္းေနပါ။
လွပစြာ အလင္းေပးၿပီး ေလာင္ကၽြမ္းေနေလပါ။
ေလာင္ကၽြမ္းမႈထဲမွာပဲ ကိုယ္တို႔ေပါက္ဖြားၾကရတာ။
ဒြိဟဟာ တစ္လမ္းလံုး ပြင့္ေဝေနတာပဲ။
ကိုယ္မင္းကို ဖံုခါၿပီးခါမွ
အခါခါေတြထဲမွာပဲ မင္းကိုထားရစ္ခဲ့ေလတာ။ ။

ဇယလ
၁၃ ဒီ ‘၁၇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>