ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္ (၃၅)

Poeisis ဟာ ဂရိစကားက ဆင္းသက္တယ္။ မူရင္းအဓိပၸါယ္က to make ‘ျပဳလုပ္’။ ဒီေန႔ သံုးေနတဲ့ ‘poetry’ ဆိုတဲ့ မူရင္းအဓိပၸါယ္။ မူရင္းက ႀကိယာျဖစ္တယ္။ ‘ေလာကႀကီးကို အသြင္သ႑ာန္ေျပာင္းၿပီး ဆက္လက္တည္ျမဲေစတဲ့’ ေဆာင္ရြက္မႈ။ ယင္းအမႈကို ျပဳလုပ္သည္။ ရိုမဲန္တစ္က္ ဖန္တီးမႈသေဘာ၊ နည္းေဗဒသေဘာေတြ မပါဝင္၊ မပါရွိ။ “စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္း၊ ဥာဏ္အလုပ္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ စိတ္၊ ရုပ္နဲ႔ ကာလတရားတို႔ကို ျပန္လည္ေပါင္းစည္းဖို႔”နဲ႔ လူသားျဖစ္မႈ (လူသားဆန္မႈ) ကို ကမၻာေလာကႀကီးရဲ႕ သဘာဝ (ေခးေအာ့စ္) ျဖစ္စဥ္ထဲ ျပန္ေပါင္းစပ္ဖို႔။

ဒါကို ဆလာဝါ ဈီဈက္ Slavoj Zizek အျမင္မွာေတာ့ လူပုဂၢိဳလ္ဟာ သူ႔ “မိမိပုဂၢလအတၱ self” ေပၚလာေရးကို ျမႇင္တင္ဖို႔နဲ႔ အႏုပညာအားျဖင့္ ထို “မိမိပုဂၢလအတၱ self” ကို ပကတိ အရွိတရား ေလာကႀကီးရဲ႕ ဖရိုဖရဲျဖစ္ေနမႈ chaos နဲ႔ “တစ္သားတည္းျပန္ျဖစ္ဖို႔”။

ဈီဈက္ေျပာတဲ့ ပထမကိစၥဟာ စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ ဒုတိယကိစၥမွာ ကၽြန္ေတာ္ထင္တာကေတာ့ ဘဝရဲ႕ chaos ဆန္မႈ ကို ေလာကရဲ႕ chaos ဆန္မႈနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ျမင္ဖို႔ ကိဳးစားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုျမင္ျခင္းဟာလည္း “ကဗ်ာ” ဆိုတဲ့ Poetry နာမ္သေဘာ၊ ဓာတ္သေဘာ၊ အႏုပညာသေဘာ နဲ႔ poem ကဗ်ာပုဒ္ ျပဳလုပ္ျခင္းသေဘာတို႔ရဲ႕ “အဟ”ကို ရုတ္တရက္ လၽွပ္ကနဲ ျမင္လိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

စဥ္းစားမိတာေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

၂၄ ႏို ‘၁၇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>