ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္ (၃၄)

“ေဖာက္ထြက္မယ္၊ေဖာက္ထြက္မယ္”ပဲ ေပာေနတာၾကားၾကားေနရလို႔ကိုယ့္၂ပဲ၁ျပားေလးျဖည့္ၾကည့္ခ်င္တာပါ။
ကိုယ္ဟာဘယ္အရပ္၊ဘယ္အရာ၊ဘယ္ဌာေန၊ဘယ္အေနအထားမွာဘယ္လိုရွိေနလို႔ဘယ္ကေနဘယ္ကိုဘာေၾကာင့္ဘယ္လိုေဖာက္ထြက္ခ်င္ေနရတာလဲ။
ကိုယ့္ကိုဘာေတြကဘာေၾကာင့္ဘယ္လိုေတြခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားလို႔ဘယ္ကိုဘယ္လိုကိုယ္ကေဖာက္ထြက္ခ်င္ရတာလဲ။
၁၉၆၈-၁၉၇၄ ေမာ္ဒန္/ေခတ္ေပၚသမိုင္းကိုေလ့လာဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္။
ဒီထက္သိခ်င္ရင္ႏိုင္ငံတကာအစ္က္စ္ပယ္ရီမန္တလ္/အာဗြန္႔ဂါ့ဒ္တို႔
ကိုေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။
တရုပ္ကေဘေဒါဝ္တို႔ရဲ႕ျမဴႏွင္းဂိုဏ္းဟာဥပမာတစ္ခုေပါ့။
အေမရိကန္ကဘာသာစကားကဗ်ာဟာလည္းေလ့လာခ်င္ရင္ေလ့လာစရာဗဟိုခ်က္တစ္ခုေပါ့။

ကိုယ္ဘယ္ကလာလို႔လာမွန္းမသိပဲ
ကိုယ္ဘယ္မွာဘယ္လိုေရာက္ေနမွန္းမသိပဲ
ဘယ္ကိုဘယ္လိုေဖာက္ထြက္ခ်င္တာလဲ။
ဒါဟာgeneration ကိစၥ၊ historical process ကိစၥ၊ art process ကိစၥတို႔အျပင္ pressure of the present-past ကိစၥလည္းရႈပ္ေထြးနက္နည္းတဲ့အထံုးျဖစ္ပါတယ္။
အနီးဆံုးမွန္ကန္တဲ့အေျဖရဖို႔အနီဆံုးတိက်တဲ့ေမးခြန္းကိုတည္ေဆာက္တတ္ဖို႔ေတာ့လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။
ကဗ်ာမွာခံစားမႈအလုပ္တစ္ခုတည္းေလာက္နဲ႔ေျပာဖို႔ကေတာ့လံုေလာက္မႈနဲ႔အလွမ္းေဝးေနပါလိမ့္မယ္။
ကဗ်ာရဲ႕ဥာဏ္ကိစၥ၊ဈာန္ကိစၥ၊
ဥာဏ္-ဈာန္ကိစၥေတြဘယ္သြားထားမလဲ။
အဲဒါေတြလည္းရွိေသးတာကိုသိထားရင္ေပါ့ေလ။
စဥ္းစားမိတာေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

ဇယလ
၁၀ ႏို ‘၁၇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>