ဒစၥေကာင့္

သင့္အား ကူပြန္တစ္ခု
ေစာင့္ႀကိဳေနပါသည္။

မၿငိဳမျငင္ပဲ လိုအင္ဆႏၵ
ရွိသမၽွအားလံုး ၂၅%ႏွင့္
ေပးလိုက္ပါေတာ့မည္။

ကံထူးသူအတြက္ ၾကမၼာလက္ေဆာင္ပါ
မဲေဖာက္ေပးပါမည္။

ၾကယ္ျပာေလးရဲ႕ ဒီအစီအစဥ္
ယခုပင္သင္
ၾကမၼာေငါေငါငင္ေစေသာဝ္။

ကုန္ပစၥည္း လက္က်န္ရွိသေရြ႕သာ
ဤေၾကာ္ျငာအက်ံဳးဝင္ပါသည္။

ဇယလ
၁၀ ႏို ‘၁၇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>