အလင္းတေဖာက္ေဖာက္ ေကြတဲ့ည

လက္က်န္ပုလင္းရင္မွာခြစီးၿပီး
ညႀကီးထဲေပ်ာက္ဝင္သြားတဲ့စုန္းမ
တကၠစီဒရိုင္ဗာကိုဓာတ္လံုးေပးလိုက္တာ
ကိုယ္တိုင္မ်က္လံုးနဲ႔ကိုယ္တိုင္ေတြ႕လိုက္တယ္
အဲဒါဘာတဲ့လဲ
ႏွစ္ဦးသေဘာတူတကၠစီခ တဲ့
ေလာကႏွစ္ခုၾကားထဲကေနကိုယ့္အိမ္ေကြ႕ခ်လိုက္ၿပီး
ကိုယ့္ျခံတံခါးဝမွာကိုယ္ဟာအျမစ္ထြက္လာတယ္
တကၠစီလည္းမရွိဘူး
ညလည္းမရွိဘူး
ပိုးစုန္းၾကဴးတစ္ေကာင္ကိုယ့္မွာလင္းေနတာရွတတ
ေျပာရဲတယ္ ေဖာက္ၾကည့္လိုက္ရင္
ကိုယ့္ေသြးေတြဟာရြက္သစ္ပုရစ္ဖူးစိမ္းျမ

ဇယလ
၂၀ ေအာက္တိုဘာ ‘၁၇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>