ဆစၥီးဖတ္စ္သို႔

ဇြဲနဘဲနဲ႔သစၥာႀကီးစြာလွိမ့္တင္ရွာတယ္
ေတာင္ထိပ္ေပၚကိုယ့္ကိုဆစၥီးဖတ္စ္

ကိုယ့္ကိုဆစၥီးဖတ္စ္ဟာဇြဲနဘဲနဲ႔ေတာင္ထိပ္ေပၚ
သစၥာႀကီးစြာ ဝဋ္ႀကီးစြာ
လွိမ့္တင္

ကိုယ္ဟာေတာင္ထိပ္မွာမေနခ်င္တာလား
ေတာင္ထိပ္ဟာကိုယ့္ကိုမလိုခ်င္တာလား
ကိုယ့္မွာလိမ့္ရ
ကိုယ့္မွာလိမ့္ဆင္းက်ရကိုယ့္မွာ
ေတာင္ထိပ္နဲ႔မတန္သူလား

ကိုယ္လိမ့္ဆင္းသြားရာေနာက္
ဆစၥီးဖတ္စ္ဟာသိတဲ့အတိုင္းပဲေလခၽြန္တေကာက္ေကာက္

ေလဟာလည္းခၽြန္ျမမလာဘူး
ကိုယ္ဟာလည္းေက်ာက္တံုးဘဝ
ကိုယ္တို႔မွာဝဋ္ႀကီးစြ
အို…အကိုဆစၥီးဖတ္စ္

ဇယလ
၁၆ ေအာက္တိုဘာ ‘၁၇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>