ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္ (၂၂-က)

ဖတ္ဘူးတာေလး တစ္ခုပါ။ စာေရးသားျခင္းမွာ လမ္းေၾကာင္း(၂)ေၾကာင္း ခြဲထြက္တယ္။ သတင္းအခ်က္အလက္ ဆက္သြယ္ဖို႔၊ လူမႈလုပ္ငန္းေဆာင္တာတစ္ခုခု ေဆာင္ရြက္ေစဖို႔၊ အသိပညာတစ္ခုခု ဖန္႔ျဖဴးဖို႔စတဲ့ transactional ေဆာင္တာနဲ႔ ေရးသူရဲ႕အေတြး၊ ခံစားမႈတစ္ခုခု ဖြင့္ဟေဖာ္ျပဖို႔ ဆိုတဲ့ expressional လုပ္ငန္းေဆာင္တာ။ တစ္ခါတေလ ေရာေထြးေကာင္း ေရာေထြးေပမယ့္ ရွင္းလင္းကြဲျပားတာလည္း ရွိပါတယ္။ fb ေပၚကအေရးအသားေတြပဲ နမူနာၾကည့္ပါေတာ့။

Expressional မွာ ေရးသူရဲ႕ မိမိကိစၥကေန ကဗ်ာဘက္ဆက္သြားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းလည္းရွိပါတယ္။ ေရးသူရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ အေျချပဳေပမယ့္ ခြဲထြက္လာတဲ့အပိုင္းပါ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေပာရရင္ ပုဂၢလိကစိတ္ခံစားမႈထြက္ေပါက္ကေန ကဗ်ာေရးသားမႈဆီ ဦးတည္လာတာျဖစ္ပါတယ္။
ဘာေတြကြာသလဲဆိုေတာ့ အဓိကက ပံုသ႑ာန္ form ဖြဲ႕စည္းမႈပါပဲ။ အဲဒီ form မဖြဲ႕စည္းရေသးတဲ့အေရးအသားဟာ ego ပုဂၢလအတၱကို အေျချပဳပါတယ္။ ‘ငါ/I’ ကို ဗဟိုျပဳပါတယ္။ ပုဂၢလခံစားမႈတစ္ခုကို ‘ေအာ္’လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ’ေအာ္’ျခင္းဟာ ပုဂၢလအတၱကလာၿပီး ပုဂၢလအတၱကိုပဲ ပန္ရည္ညႊန္းပါတယ္။ အဲဒီကတစ္ဆင့္တက္ခ်င္ရင္ (ဝါ) ကဗ်ာျပဳလုပ္ခ်င္ရင္ ပံုသ႑ာန္ကိုဖြဲ႕စည္းယူရပါတယ္။အဲသလိုဖြဲ႕စည္းယူျခင္းအားျဖင့္
ego သက္သက္ကိုေက်ာ္လြန္ပါတယ္။ ‘ငါ/I’ ကိုဦးတည္တာထက္ ကဗ်ာဖြဲ႕စည္းမႈနဲ႔ အဲဒီဖြဲ႕စည္းမႈရဲ႕ဘာသာစကားဆီဦးတည္တာျဖစ္ပါတယ္။မိမိရဲ႕ပုဂၢလအတၱေဖာ္ျပမႈထက္ ပံုသ႑ာန္ျပဳလုပ္ဖြဲ႕စည္းမႈဟာအဓိကေနရာဝင္ယူၿပီးအဓိကလည္းျဖစ္လာရပါတယ္။မိမိရဲ႕ပုဂၢလအတၱဟာအဲဒီပံုသ႑ာန္ထဲပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာေမႊသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ အႏုပညာ/အတတ္ပညာဓာတ္စီးမႈအတိမ္အနက္အားျဖင့္သာမန္ကဗ်ာအေရးအသားကေနကဗ်ာအရည္အေသြးထက္ျမက္တဲ့ကဗ်ာရတနာတစ္ပုဒ္ကိုရရွိတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကိစၥဟာ လစ္ရစ္က္ကဗ်ာ အမ်ိဳးအစားျဖစ္တဲ့ ေရးသူဗဟိုျပဳခံစားမႈကဗ်ာမွာမသိမသာေသာ္၎၊သိသိသာသာေသာ္၎အေရးပါေနတာျဖစ္ပါတယ္။
Self-expression မိမိဗဟိုျပဳ ကေန Poetic expression/Poetry ကဗ်ာျပဳလုပ္မႈ/ကဗ်ာျဖစ္ေရး၊ကဗ်ာေျမာက္ေရးဗဟိုျပဳဆီဦးတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြဲျပားၾကပါတယ္။ဖတ္လိုက္တာနဲ႔သိသာပါတယ္။

ကဗ်ာပံုသ႑ာန္တစ္မ်ိဳးရပင္ရျငား ကဗ်ာျဖစ္မလာတာလည္းသတိျပဳမိၾကပါလိမ့္မယ္။
ငါခံစားလို႔ငါေရးတိုင္းငါခ်ည့္ပဲေတြ႕ေနရၿပီးကဗ်ာျဖစ္မလာသလို ကဗ်ာရုပ္ေတာ့ထြက္ပါရဲ႕ ‘ငါ’ ေပ်ာက္ေနသလို၊ပါမလာသလို၊စကားလံုးေတြပဲေတြ႕ရသလိုလည္းၾကံဳဘူးၾကမွာပါ။မိမိအတၱနဲ႔ကဗ်ာစပ္ယွက္ပံုကိုစဥ္းစားမိတာေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>