ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္ (၂၅)

ကဗ်ာကို ျမန္မာဘာသာျပန္တဲ့အခါ

၁။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ကဗ်ာဓာတ္ခံ ေမြးျမဴတည္ေဆာက္ထားသူျဖစ္သင့္ပါတယ္။ျဖစ္ရင္ပိုေကာင္းပါတယ္။
၂။ ဘာသာျပန္တဲ့ကဗ်ာရဲ႕ကိုယ့္ကိုမူလဖမ္းစားတဲ့ဓာတ္ကိုဖတ္သူရရွိေအာင္ႀကိဳးစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
၃။
ကိုယ္ဘာသာျပန္တဲ့ကဗ်ာဟာကိုယ္ေရးခ်င္တဲ့ကဗ်ာ၊ ကိုယ္ေရးတဲ့ကဗ်ာလိုလိုနီးပါး ကိုယ့္ေသြးသားထဲေရာက္ဖို႔လိုပါတယ္။
၄။
ကိုယ္ဘာသာျပန္တဲ့ကဗ်ာဟာကိုယ့္အဂၤလိပ္စာတတ္ကၽြမ္းမႈကိုျပရံုေလာက္ထက္ပိုပါတယ္။
၅။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္မူရင္းကဗ်ာဆရာနဲ႔တတ္ႏိုင္သေလာက္လိပ္ျပာပူးကပ္သင့္ပါတယ္။

၆။
သူ႔စကားလံုးေရြးခ်ယ္ပံု၊နိမိတ္ပံုသံုးစြဲပံု၊သူ႔လိုင္းခြဲပံု၊သူ႔ကဗ်ာပုဒ္တည္ေဆာက္ပံုဟာလည္းသူ႔ကဗ်ာအေသြးအသားေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာသတိမေမ့ေလ်ာ့မိပါေစနဲ႔။
၇။
ကဗ်ာဘာသာျပန္သူဟာကဗ်ာအလုပ္လုပ္ေနတာဆိုတာကိုယ္တိုင္အလ်ဥ္းမေမ့လိုက္ပါနဲ႔။
၈။
ကိုယ့္အတြက္ဘာသာျပန္ရတာလြယ္တာေလာက္ေလးနဲ႔ေတာ့ျပန္မေနပါနဲ႔။
၉။
ကိုယ္ဘာသာျပန္တဲ့ကဗ်ာဟာရွိရင္းစြဲျမန္မာကဗ်ာကိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတစ္ခုခုေပးႏိုင္တာျဖစ္ပါေစ။
၁၀။
ကဗ်ာဘာသာျပန္သူဟာရွိရင္းစြဲျမန္မာကဗ်ာနဲ႔တစ္သားတည္းနီးပါျဖစ္ႏိုင္ေလေကာင္းေလပါပဲ။

စဥ္းစားမိတာေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>