ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္ (၂၃)

အလယ္တံုးမခံထားဘူး
စည္းရိုးမခတ္ထားဘူး
မ်ဥ္းမတားထားဘူး
အေရွ႕အေနာက္အရပ္သတ္မွတ္ခ်က္မရွိဘူး
ယုတၱိဘာဝမရွိဘူး
ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္သြယ္မႈဟာမ်ဥ္းေျဖာင့္မသြားဘူး
လူဟာဆင္ျခင္တံုတရားတစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘူး
သရုပ္ေဖာ္ဘာသာစကားနဲ႔မထိေရာက္လို႔ကဗ်ာဘာသာစကားသံုးရ
အာရံုမ်ားေရာယွက္မႈ
တင္စားမႈအစီအရီအထပ္အထပ္တရစပ္
ဂီတႏို႔တ္စ္လိုသေကၤတေတြ
အရိပ္အႁမြက္ပဲသိရတာကိုအရိပ္အႁမြက္ပဲျပန္ေပးႏိုင္တာ
ျပင္ပလူ႔အဖြဲ႕အစည္းေၾကာင့္ျဖစ္ရင္ေတာင္မွ
စိတ္တြင္းဂယက္ကိုသာတင္ျပမႈ
ဖြင့္ဆိုရွင္းျပဖို႔မဟုတ္
ဇာတ္လမ္းဆင္တင္ဆက္ဖို႔မဟုတ္
ေၾကာင္းက်ိဳးရွင္းလင္းျပဖို႔မဟုတ္
နည္းတကၠနိဟာအာရံုခံစားမႈအတိုင္းလုပ္ရပ္ပဲ
ဘာသာစကားကိုအေၾကာင္းအရာသယ္ေဆာင္တဲ့’ယာဥ္’အျဖစ္သာ
မျမင္ပဲဘာသာစကားကိုယ္တိုင္အေၾကာင္းအရာျဖစ္ေန
ပံုသဏၰာန္ကိုယ္တိုင္အေၾကာင္းအရာျဖစ္ေနတာ
ဘာသာစကားဟာေအာက္လည္းငုပ္ အေပၚလည္းေပၚတာ
ဒဲ့မေျပာ လွည့္ျပမွသိရတာ
လူ႔ဘဝကိုပိုင္းဆျပတာ
အမႈန္လည္းျဖစ္ လွိုင္းလည္းျဖစ္တာ
အစီအစဥ္လည္းက် အစီအစဥ္လည္းမက်တာ
အနက္အဓိပၸါယ္အဆိုအျပတစ္ခုခုထက္ အာရံုထဲ ရိုက္ခတ္မႈအက်ိဳးကို ေပးခ်င္တာ

…..
…..
…..

အထက္ပါကို ပို႔စ္ေမာ္ဒန္မွာေတြ႕ရတယ္
ေမာ္ဒန္မွာေတြ႕ရတယ္
ျပင္သစ္သေကၤတဝါဒမွာေတြ႕ရတယ္
အဂၤလိပ္အလီဇဘက္သန္ေခတ္မွာေတြ႕ရတယ္
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ရင္
အဂၢိရတ္ပညာ
ေမွာ္အတတ္ပညာ
နာမ္ဝါဒ နာမ္ေလာက နဲ႔ နာမ္ကိုးကြယ္မႈေတြဆီအထိ
အဖ်ားတက္သေလာက္ ျပန္ေရာက္လို႔ရပါတယ္

ကဗ်ာဘယ္ကလာသလဲ

စဥ္းစားမိတာေျပာပါတယ္
ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>