ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္ (၂၂)

၁။ ျပင္ပကိုျပင္ပနဲ႔ဖြဲ႕
၂။ အတြင္းကိုျပင္ပနဲ႔ဖြဲ႕
၃။ ျပင္ပကိုအတြင္းနဲ႔ဖြဲ႕
၄။ အတြင္းကိုအတြင္းနဲ႔ဖြဲ႕

သရုပ္မွန္————————————————ေမာ္ဒန္
၁ ေခတ္ေပၚ ၂ / ၃ ၄
<----------------------- ---------------------->

– ၁၉၉၀ ထုတ္ “ေခတ္ေပၚကဗ်ာ ၁၀” ဟာ ထင္ရွားတဲ့ပြိ ုင့္တစ္ခု
– ၂။ နဲ႔ ၃။ ရဲ႕ ဟိုဘက္ဒီဘက္

၄။ (ျမန္မာ)ေမာ္ဒန္စစ္စစ္မွာေတာ့ ထင္ရွားသူ ေအာင္ခ်ိမ့္ နဲ႔ ေမာင္ေခ်ာႏြယ္

ကဗ်ာဆီဦးတည္တာ ေမာ္ဒန္ကဗ်ာအျပည့္အဝျဖစ္သြားမွာစိုးရိမ္ၿပီးဇက္သပ္တာ ၂။ နဲ႔ ၃။ ေမာ္ဒန္ထဲမွာ သရုပ္လြန္ ပါတယ္။ ေခတ္ေပၚမွာ မပါေအာင္ႀကိဳးစားထိမ္းခ်ဳပ္တယ္။

ဒီအေျခခံသေဘာေပၚဆက္ခ်ဲ့ေလ ‘ေခတ္ေပၚကဗ်ာ’ လို႔ စုေပါင္းေခၚလိုက္တဲ့ အမည္ေအာက္မွာ သရုပ္မွန္ဘက္ကဲတဲ့ကဗ်ာ၊ ေ မာ္ဒန္ဘက္ကဲတဲ့ကဗ်ာ၊နဲ႔ ေမာ္ဒန္ဘက္မေရာက္ခင္ ဇက္သပ္လိုက္တဲ့ကဗ်ာ ၃ မ်ိဳးကၽြန္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။ ေခတ္ေပၚအမ်ားစုဟာ ၂။ နဲ႔ ၃။ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

အခု’ေခတ္ၿပိဳင္’လို႔ေျပာတဲ့အထဲမွာ ေခတ္ေပၚလမ္းေၾကာင္း၊ေမာ္ဒန္လမ္းေၾကာင္း၊နဲ႔ပို႔စ္ေမာ္ဒန္လမ္းေၾကာင္းတို႔ကိုေတြ႕ရပါတယ္။ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ေရာေထြးေနတာေတြလည္းရွိပါတယ္။ သန္ရာသန္ရာနဲ႔ တန္ရာတန္ရာေတြပါပဲ။

ကိုယ့္ကဗ်ာ ဘယ္ကလာတယ္ဆိုတာသိရင္ ကိုယ့္ကဗ်ာ ဘယ္သြားေနတယ္ဆိုတာလည္း သိေကာင္းသိႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ သိခ်င္ရင္ေပါ့ေလ။

စဥ္းစားမိတာေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>