ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္ (၃၂)

ပံုသ႑ာန္ဖြဲ႕စည္းမႈေဗဒ formalism ဟာ ကဗ်ာရဲ႕ခနၵာေဗဒ ကိုတစ္ကြက္မက်န္ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိခဲ့တယ္။
ဖမ္းဆုပ္မရတဲ့အသက္ဝိဥာဥ္ကေတာ့ ယံုၾကည္မႈတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးတစားစားရဲ႕ရုပ္လြန္ရနံ႔ျဖစ္တယ္။
ရုပ္ခနၵာနဲ႔အသက္ဝိဥာဥ္ဟာဆက္ေနတာမွန္တယ္။
အဲဒီဆက္စပ္ပံုဟာရိုးစင္းရွင္းလင္းႏိုင္သလို
နက္နဲဆန္းၾကယ္ေနလို႔လည္းရတယ္။
ရုပ္ႂကြင္းခနၵာရဲ႕ဖြဲ႕စည္းမႈစနစ္။
ဖြဲ႕စည္းမႈနဲ႔ယုတၱိခ်ိတ္ဆက္မရတဲ့အသက္ဝိဥာဥ္ရဲ႕
မျမင္အပ္တဲ့
အပ္ခ်ည္တင္စားမႈအမၽွင္တလ်ား။

(ဒါဟာကဗ်ာပုဒ္ရဲ႕အေၾကာင္းအရာကိုေျပာေနျခင္းမဟုတ္ပါ)။

အေၾကာင္းအရာအေျချပဳကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။
ေျပာလိုတဲ့အေၾကာင္းကိုရုပ္လံုးထြင္း၊တန္ဆာဆင္၊
စိတ္ကူးေရေမႊးနံ႔ေလးျဖန္း၊ၾကည့္ေကာင္းေအာင္ဝတ္ဆင္ၿပီး
ေက်ာ့ေက်ာ့ေမာ့ေမာ့ေလးသြားတတ္လာတတ္ေအာင္
သံပတ္ေပးလိုက္တာ။

စဥ္းစားမိတာေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>