ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္ (၃၁)

တနလ္ာ၊ ၂၆ ဂ်ဴလိုင္ ‘၁၅ ပဲန္ျမန္မာ ကဗ်ာဝပ္ေရွာ့ “ဖတ္သူအႀကိဳက္ႏွင့္ ကဗ်ာအေၾကာင္း”မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့တာ

ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ပုဒ္ေပၚဖတ္သူရဲ႕ႀကိဳက္ျခင္း/မႀကိဳက္ျခင္း ဆိုတာ အခ်က္ ၅ ခ်က္ေပၚမူတည္ပါတယ္ ——
၁။ ဖတ္သူရဲ႕သေဘာထား (ကဗ်ာအႏုပညာေပၚ/ကဗ်ာဆရာေပၚ)
၂။ ဖတ္သူရဲ႕ကဗ်ာအႏုပညာဆိုင္ရာသိမႈက်ယ္ျပန္႔မႈ
၃။ ဖတ္သူရဲ႕ကဗ်ာအႏုပညာႏွင့္ထိေတြ႕မႈအတိုင္းအဆ
၄။ ဖတ္သူရဲ႕ကဗ်ာဖတ္ျခင္းအေတြ႕အၾကံဳသက္တမ္း
၅။ ဖတ္သူရဲ႕ကဗ်ာဖတ္နည္းသိမႈေတြ႕ၾကံဳမႈ

နံပါတ္ ၂ မွ ၅ ေျပာင္းရင္ နံပတ္ ၁ ပါ လိုက္ေျပာင္းေကာင္းေျပာင္းပါတယ္။ အဲသလိုေျပာင္းရင္ႀကိဳက္ျခင္း/ မႀကိဳက္ျခင္းပါ လိုက္ေျပာင္းေကာင္းေျပာင္းႏိုင္ပါတယ္။ အစြဲအလန္းဆိုတာကေတာ့ လူပဲေလ။

ကၽြန္ေတာ့္ပင္ကိုအႀကိဳက္ကေတာ့
၁။ လတ္ဆတ္မႈ
၂။ အခုန္အကူးအျဖတ္အေတာက္ျဖတ္လတ္မႈ
၃။ ဥာဏ္–ခံစားမႈ မၽွတမႈ
တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

အႏုပညာရပ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဓမၼဓိဌာန္ထက္ ပုဂၢလဓိဌာန္ျဖစ္ျခင္းကို အေလးထားပါတယ္။

စဥ္းစားမိတာေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္။ ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>