ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္ (၂၅)

ဘယ္သူ႔အရွိတရားမွသာလၽွင္
ဧကန္ပကတိအရွိတရားစစ္စစ္ျဖစ္ၿပီး
ဘယ္သူ႔အမွန္တရားမွသာလၽွင္
ဧကန္ပကတိအမွန္တရားစစ္စစ္တဲ့လဲ။

ဘာသာေရးကိစၥေတြေျပာေနတာမဟုတ္ပါ။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း၊လူမႈဆက္ဆံေရးအတြင္းေျပာေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ပစၥလကၡတ္ ေျပာတာလည္းမဟုတ္ပါဘူး။
ကိုယ္က်င့္တရားကိစၥေတြ၊က်င့္ဝတ္ကိစၥေတြ၊တရားမၽွတမႈကိစၥေတြလည္းအက်ံဳးဝင္ၾကပါတယ္။

အဲဒီထဲ ရသေဗဒကိစၥ၊ အႏုပညာကိစၥ၊ကဗ်ာကိစၥ ထည့္ၾကည့္လိုက္ပါ။

ဘယ္သူကဘယ္လိုေရးမွ၊(သူ႔ကိုယ္ေတြ႕ပင္ျဖစ္လင့္ကစား) စစ္မွန္တဲ့အရွိတရား၊စစ္မွန္တဲ့အမွန္တရား ျဖစ္ရမယ္ဆိုရင္၊ ေမးခြန္းေတြဟာအလိုလိုေပၚလာၾကပါလိမ့္မယ္။

အရွိတရားကိုသူတစ္ေယာက္တည္းပိုင္သလား။သူ႔အရွိတရားမွသာလၽွင္အရွိတရားလား။သူ႔အရွိတရားမွသာလၽွင္အစစ္မွန္ဆံုးလား။ သူနဲ႔မတူတဲ့အျခားအရွိတရားေတြမရွိရေတာ့ဘူးလား။ ရွိတယ္လို႔လက္ခံရင္ေတာင္ ႀကီးစိုးလႊမ္းမိုးတဲ့အထက္-ေအာက္ ပံုစံျပဳခ်င္သလား။ အမ်ားခံယူထားၾကတဲ့အရွိတရားနဲ႔
ဘယ္ေလာက္၊ဘယ္အထိထပ္တူက်/ထင္ဟပ္/ကိုယ္စားျပဳႏိုင္
မလဲ/သလဲ။

အရွိတရား Reality ကိုဖြင့္ဆိုပံုေတြကြဲျပားမႈရွိလင့္ကစား ‘မင့္ဘဝဟာငါ့ဘဝမဟုတ္ဘူး’ နဲ႔တင္ျမင္ေလာက္ပါတယ္။
အဲဒီအရွိတရား၊အဲဒီကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္ကိုယ္တိုင္ေပၚ ဘာသာစကားက်ေရာက္လာတဲ့အခါ…..။ တစ္တင့္တက္ေျပာရရင္ ကဗ်ာေရးလာတဲ့အခါ…။ တစ္ဆင့္ထပ္တက္ၿပီး ကဗ်ာအႏုပညာ ကို ဖန္တီးလာတဲ့အခါ…။

စဥ္းစားမိတာေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>