ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္ (၂၄)

ကဗ်ာေရးဖို႔ဘဝ(ေန႔စဥ္ရွင္သန္မႈ) ေနာက္ခံအသိတစ္ခုခု၊ ဒႆနတစ္ခုခု၊ယံုၾကည္မႈတစ္ခုခု၊လမ္းေက်ာင္းမႈတစ္ခုခု လိုအပ္မႈရွိ၊မရွိ။
ျဖစ္တည္မႈဟာဆန္းျပားလြန္း။မ်က္နာျပင္ေတြမ်ားလြန္း။အေျချပဳစရာေမ်ာလြန္း။ေရြ႕လြန္း။ပစၥဳပန္ဟာ စိပ္မႊာလြန္း။
အသိပညာ၊အတတ္ပညာအေၾကာင္းေျပာရင္လည္း သင္ယူမႈ၊တတ္ေျမာက္မႈ၊နဲ႔ အက်င့္အစြဲျဖစ္မႈဟာလည္း ရႈတ္ေထြးလြန္း။
ကိုယ္တိုင္နင္းျမႇဳပ္ထားတဲ့အရာေတြဟာလည္းခ်ဳပ္ရိုးေတြက ေဖာက္ထြက္လြန္း။
မိမိရဲ႕အလြင့္ထဲက ကဗ်ာအၿငိမ္ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေပမယ့္ အဲဒါဟာ ကဗ်ာလား၊ အဲဒါဟာအစစ္အမွန္လား၊ အဲဒါဟာသံသယျဖစ္ရလြန္း။
ကဗ်ာပုဒ္ျပဳလုပ္ျခင္းဟာ ကိုယ့္မ်က္ႏွာ ထုတ္ျပျခင္းနဲ႔ ထပ္တူမက်တာကို မသိသလိုေနမလား၊ မတတ္ႏိုင္ဘူးလို႔ပဲ ပခုန္းတြန္႔လိုက္မလား၊ အတူတူပဲလို႔ မ်က္ႏွာတစ္ဘက္လႊဲၿပီး ခပ္တည္တည္ခံယူလိုက္မလား။

ကဗ်ာေရးျခင္းကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
ကိုယ့္ကိုလာလာစူးေနတာေတြ
စဥ္းစားမိတာေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>