ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္ (၂၁)

‘မိမိ’ကိုဦးတည္ေျပာဆိုေရးသားတာေတြဟာ ‘မိမိ’ကိုျပန္ညႊန္းတဲ့ expressive (ဝါ) emotive function ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္မႈ (ဝါ) ခံစားမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေဆာင္တာကိုေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တယ္။ ကဗ်ာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေဆာင္တာ poetic function ကိုေဆာင္ရြက္တာမဟုတ္ဘူး။

ခံစားမႈေဖာ္ျပတာေလာက္က ကဗ်ာမဟုတ္ေသးဘူး။ ဒါမွမဟုတ္ ကဗ်ာမဟုတ္ဘူး။ ကဗ်ာပုဒ္ျဖစ္ရင္လည္း ကဗ်ာေျမာက္ျခင္း မေျမာက္ျခင္းကိစၥက ရွိေသးတယ္။ ကဗ်ာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေဆာင္တာႀကီးစိုးလႊမ္းမိုးမႈမရွိတဲ့စာသားဟာဘယ္လိုမွ ကဗ်ာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ကဗ်ာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေဆာင္တာဟာ အေၾကာင္းအရာေပၚမွာရွိတာမဟုတ္ပဲ စာသားဖြဲ႕စည္းပံုေပၚရွိၿပီး အေၾကာင္းအရာ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံု/ဖြဲ႕စည္းမႈဟာ ပိုေကာင္းေနရမွာျဖစ္ၿပီး ပိုအာရံုစိုက္စရာျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဲသလိုမွမဟုတ္ရင္ စာသားရဲ႕အေၾကာင္းအရာက အထင္ကရေနရာယူသြားၿပီး ဖြဲ႕စည္းမႈ ဟာ ေနာက္ကြယ္
ေရာက္သြားရင္ ျပင္ပေလာကဆိုင္ရာအညႊန္းတစ္ခုခုကို
ညႊန္ျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္တာ ျဖစ္တဲ့ referential function က ကဗ်ာလုပ္ငန္းေဆာင္တာေပၚႀကီးစိုးလႊမ္းမိုးသြားပါလိမ့္မယ္။
အဲသလိုဆို ကဗ်ာျဖစ္ျခင္း အားနည္းသြားႏိုင္ေစပါတယ္။

တစ္ဖန္၊ တစ္ခုခု တစ္ေယာက္ေယာက္ ကို ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ျပဳေစဖို႔၊ ဒါမွမဟုတ္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႔ တစ္ခုခုညႊန္ၾကားတာဟာလည္း ညႊန္ၾကားျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေဆာင္တာ conative function ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကဗ်ာ မျဖစ္ပါဘူး။

ယာေကာ့ဗ္ဆင္န္(Roman Jacobson) ေျပာခဲ့တဲ့ speech functions ေတြကိုစဥ္းစားမိတာေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>