ဟိုအရပ္ဒီအရပ္ထံမွ ေပးပို႔ေသာ ပို႔စ္ကဒ္မ်ား (ေကာ္န္ခ်စ္တီးနား ခရုဇ္ )

သို႔။
ပံုအတြက္ ေပးထားတဲ့ ေခါင္းစဥ္အျပင္ အျခားေခါင္းစဥ္။ ဟိုျခစ္ဒီျခစ္ပံုနဲ႔ အလြန္အကၽြံ ရွင္းလင္းျပေနျခင္း။ အခ်ိန္ဇယား
အေသးစိပ္၊ စတိကတိ၊ အသိႆယဝုတၱိအခ်စ္ေတြ ဖြင့္ဟျခင္း။ သင့္…။

သို႔။ တိမ္ေတြထူထပ္ေၾကာင္း၊ အေကာင္းဆံုးေတြ ေသာက္ရေၾကာင္း၊ ေတြ႕ရတဲ့ လူစိမ္းေတြအေကာင္း။ ရာသီဥတုကို ညႊႏြ္းျခင္း၊ စကားလံုး
အသစ္ေတြ အတတ္ဆန္းျခင္း၊ ယုတၱိမက်တဲ့ ေမးခြန္း၊ စိတ္မပါ့တပါ
ဟာသ။
သင့္…။

သို႔။
ဘူတာမွာ နားစြန္နားဖ်ား ၾကားလိုက္ရတဲ့ သမိုင္းအခ်က္အလက္။ ဖုန္းဆက္ေဖာ္ရတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးစကား။ ေက်းဇူးတင္စကား ထပ္
ေျပာျခင္း။ ၾကံဳရာက်ပမ္း တည္ရွိရာေတြနဲ႔ယွဥ္ၿပီး ဆူညံသံကိုေဝဖန္
ေျပာဆိုျခင္း။ ဒီအထိေျပာခဲ့ၿပီးသားေတြကို ငင္းဆိုျခင္း။ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ဖစ္ရျခင္း။ ေတာင္းပန္စကားေျပာျခင္း။
သင့္…။

သို႔။ လတ္တေလာ ဝယ္ယူထားတဲ့ ပစၥည္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေပ်ာ္ရႊင္ေနေၾကာင္း။ မသိမသာအလြမ္းစိတ္နဲ႔ ပါရာႏိြုက္ဒ္စိတ္ေရာဂါ။ ငယ္စဥ္ေက်ာင္းသားဘဝတုန္းက ထြင္သံုးခဲ့တဲ့ လၽွို႔ဝွက္စကား။
လၽွို႔ဝွက္စာသားနဲ႔ နာမည္။ လၽွို႔ဝက္စာသားနဲ႔ နာမည္။
သင့္…။

သို႔။
ျပပြဲဆိုင္ရာစာသားထဲမွေကာက္ႏုတ္ခ်က္။ ‘ျပန္လည္ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း’
‘အစီရင္ခံႏိုင္ျခင္း’၊ ‘ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း’၊ ‘ဘက္မလိုက္ျခင္း’ စကားလံုးေတြကို ဦးစားေပးသံုးစြဲျခင္း။ ‘မ_ ျခင္း’ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း။ စကားလံုးတစ္လံုးတြင္းက ထုတ္ယူႏိုင္တဲ့ စကားလံုးေတြ၊ ဥပမာ၊ ‘စကားလံုး’ထဲက ‘စ’၊ ‘ကား’၊ ‘လံုး’ ေတြကို သတိျပဳျခင္း။
သင့္ …။

(Conchitina Cruz ရဲ႕ Postcards from Here and There)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>