ေဘာ့ခၽ္ညာ လ်ဴဘိုမဲလ္ဆကီးလမ္းက တိုက္ခန္းေတြ (ယူဂ်ီးနီးယပ္စ္ ကာရွီရွင္-ဒ်စ္ကီ)

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သင္ဟာ လူေသတစ္ေယာက္ထဲ
ေနထိုင္ေနခဲ့ၿပီးမွေတာ့
ဘာျဖစ္လို႔ တိုက္ခန္းေတြေျပာင္းေနရတာလဲ
ေသလူဟာလည္း
သင္ဘယ္ေတာ့မွ မေရာက္ႏိုင္မယ့္
ေလာကဘံုေတြကို စြန္႔ခြာၿပီး
သင္နဲ႔အတူ လိုက္ေနမွာမို႔တဲ့လား

ပိုက်ယ္ရင္က်ယ္၊ ပိုက်ဥ္းရင္က်ဥ္း
တိုက္ခန္းေတြ ဘာျဖစ္လို႔သင္
ေျပာင္းေျပာင္းေနတာလဲ
သင့္ေသလူဟာ အိပ္စက္မႈသစ္ထဲ
ထာဝစဥ္အျမဲ စတည္းခ်လိုက္ေတာ့မွာလား
ေရွးေဟာင္းေပါရာဏေတြအစား
ေႏြးေထြးမႈနဲ႔ အေအးဒဏ္ခၽြတ္ခြာထားတဲ့
နံရံေတြကို သူေတြ႕ရွိသြားလို႔လား

ဒါဆိုဘာလို႔ ထိုေသလူဟာ
သင့္ရဲ႕အိုးအိမ္ျဖစ္ေနသလဲ
အမည္နာမမရွိသူ
ရွိလည္း အမည္နာမက ေနရာေပးမွာမဟုတ္တဲ့သူ
သင္ငွားေနတဲ့ တိုက္ခန္းဟာလည္း
ေသလူလို ေသးၾကံဳ႕သြားမွာမဟုတ္ဘူး
သင္ဘယ္လိုမွ မေရာက္ရွိႏိုင္တဲ့
ေသလူရဲ႕ ေလာကဘံုေတြဆီ
သင္ သြားေနလိုက္ခ်င္တယ္

အဲဒီမွာ လစဥ္မီးဖိုးေရဖိုးေတြ
ေပးစရာ မလိုဘူးေလ။ ။

(Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki ရဲ႕ Lodgings in Boczna Lubomelskiej Lane)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>