ဝဏၰ (၅)လံုး (၃) ေႀကာင္းကဗ်ာ

မင္းမ်က္လံုးေတြဟာ
ပ်ားေတြလိုပဲ ငါ
ပန္းတစ္ပြင့္ျဖစ္သြား။

(May Swenson ရဲ့ Four-Word Lines ကဗ်ာကိုစိတ္ႀကိုက္ ဘာသာျပန္ျခင္း)

Your eyes are just
like bees, and I
Feel like a flower.

လိုင္းဖြဲ ့စည္းမွ ု လိုင္းျဖတ္မွ ု ကိစၥ။


ကဗ်ာျဖစ္ေစတဲ့အေႀကာင္းမ်ား
၁။ လိုင္းျဖင့္ဖြဲ ့စည္းမွ ု
၂။ အနက္ပြားေစမွ ု
၃။ ႏွစ္သက္မွ ုပီတိေပးမွ ု
၄။ ရိုးစင္းေသာအရာကိုဆန္းေအာင္ျပုမွ ု
၅။ စကားေျပမဟုတ္မွ ု
စသည္ စသည္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>