စကားလံုးမ်ား (တို႔မာ့ရွ္ ဆားလမန္း)

ေရကိုပင္အပ္နဲ႔ဖမ္းယူတယ္
ေရဟာေနာက္က်ိညစ္ေပသြားေတာ့တယ္။
သစ္ပင္ကိုလက္နဲ႔ညႊန္လိုက္တာ
သစ္ပင္ဟာမီးစြဲေလာင္ေတာ့တယ္။
လိုင္းေတြ(ပါဒေတြ)ကိုအရိပ္တစ္ခုနဲ႔ခြဲလိုက္တယ္။
တံခါးကိုဖြင့္လိုက္တယ္
ခ်စ္ျခင္းတရားဝင္လာေစ
ေသျခင္းဝင္လာေစ။ ။

Tomaž Šalamun ရဲ႕ Words

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>