ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္ (၁၆)

အဂၤလိပ္မွာ hidden (=ဖံုးကြယ္ထားေသာ/ကြယ္ဝွက္ထားေသာ/ဇာတ္ျမႇပ္ထားေသာ/လၽွို ု႔ဝွက္ထားေသာ) စကားလံုးရဲ႕တြဲဘက္အနက္/ ဂယက္အနက္အားျဖင့္ ဆက္စပ္ေနၾကတဲ့ စကားလံုးေတြဟာ —–

absence (=ကင္းမဲ့ျခင္း/မရွိျခင္း)
camouflage(=ပတ္ဝန္းက်င္ထဲဝင္ေရာက္ၿပီးပံုဖ်က္ထားျခင္း/အေယာင္ေဖ်ာက္ျခင္း/ဖံုးကြယ္ျခင္း)
darkness(=အေမွာင္/အေမွာင္ထု/မသိႏိုင္မႈ/ျမႇပ္ထားမႈ)
distance(=အကြာအေဝး/ေဝးကြာျခင္း/ခပ္တန္းတန္း ခပ္စိမ္းစိမ္းျဖစ္ျခင္း/ကင္းကင္းေနျခင္း/မေရာေထြးျခင္း)
enigma(=ပေဟဠိ/ပုစၧာ/နားလည္ရန္ခက္ခဲေသာ)
erasure(=ပယ္ဖ်က္ျခင္း/ေမ့ေဖ်ာက္ပစ္ျခင္း)
lying(=လိမ္ညာေျပာဆိုျခင္း/မုသားစကား)
mystery(=ဥာဏ္မမီေသာအရာ/သာမန္အားျဖင့္နားမလည္ႏိုင္ေသာအရာ/ဆန္းဆန္းျပားျပား/လၽွိ႔ဝွက္ဆန္းၾကယ္ေသာ/ထူးျခားေသာ/လၽွု ု႔ကတ္ေသာ/အသိဥာဏ္ထူးေသာ/နက္နဲေသာအျမင္ရွိေသာ/ဂမ႓ီရ)
namelessness(=အမည္မရွိေသာ/ေဖာ္ျပျခင္းငွာမစြမ္းသာေသာ/ဘယ္လိုေခၚေဝၚသတ္မွတ္ေျပာဆိုရမည္မသိေသာ)

opacity(=အလင္းပိတ္ျခင္း/အေနာက္/လၽွိ ု႔ကတ္ျခင္း/အနက္ေဖာ္ရမလြယ္ကူျခင္း)
secrecy(=လၽွို ု႔ဝွက္ခ်က္အျဖစ္ထားရွိမႈ)
shadow(=အရိပ္/ေမွာင္ရိပ္/ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္သူ/အရိပ္အေယာင္/အရိပ္အျခည္/ေလာင္းရိပ္/ရိုးတိုးရိပ္တိပ္/မသဲမကြဲ/တံလၽွပ္)
shyness(=ရွက္ေသာ/ရွို႔တို႔ရွန္႔တန္႔ျဖစ္ေသာ/လူျမင္မခံလိုေသာ/ရြံ႕ေသာ/တြန္႔ေသာ/လူေရွ႕သူေရွ႕မထြက္လိုေသာ)
silence(=တိုးတိတ္မႈ/တိတ္ဆိတ္မႈ/ဆိတ္ၿငိမ္မႈ/ေရငံုႏႈတ္ပိတ္မႈ/ဆြံ႕အသြားေစမႈ/ဝစီပိတ္/အသံတိတ္ေအာင္လုပ္ထားျခင္း)
stillness(=တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ျခင္း/မလႈပ္မယွက္/ရုပ္ၿငိမ္/ရုပ္ေသ/ပံုတူ)
uncertainty(=မေသခ်ာမေရရာမႈ/ယတိျပတ္မေျပာႏိုင္မႈ/ဇေဝဇဝါျဖစ္မႈ/ဂဃနဏမသိႏိုင္ေသာ/စမ္းတဝါးဝါးျဖစ္ရေသာ)
withdrawal(=ႏုတ္ထြက္ျခင္း/ဆုတ္ခြာျခင္း/ရုပ္သိမ္းျခင္း/အထီးတည္းေနလိုျခင္း/လူေတြနဲ႔ကင္းကင္းေနလိုျခင္း/မိမိစိတ္ထဲမိမိစူးစိုက္နစ္ဝင္ၿပီးပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ကင္းကြာေနျခင္း)

တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အဲဒီစကားလံုးအနက္ေတြေတြးတိုင္းကဗ်ာဆိုတာကိုလက္တကမ္းမွာထင္ထင္ရွားရွားျမင္ေနရၿပီးလွမ္းလိုက္ရင္ထိေတာ့မိေတာ့မယ့္အတိုင္းအသည္းတဖြားဖြားယားရပါတယ္။ကၽြန္ေတာ့္အတၱေနာမတိလည္းျဖစ္ရင္ျဖစ္မွာပါ။

စဥ္းစားမိတာေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္။ ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>