ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္ (၈)

ကဗ်ာေရးတဲ့အခါ ကဗ်ာပုဒ္ထဲမွာ အခ်က္အလက္ေတြ ပါေကာင္းပါျပီး တမင္ထည့္ေရးတာေတြလည္း ရွိတယ္။ သမိုင္းဆိုင္ရာ၊ သိပၸံဆိုင္ရာ၊ ေဆးပညာဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပညာဆိုင္ရာ၊ ဘာသာေဗဒဆိုင္ရာ၊ မႏုႆေဗဒဆိုင္ရာ အစံုပါပဲ။

ဒါေပမယ့္ ကဗ်ာျဖစ္ဖို႔ရည္ရြယ္ခ်က္ေအာက္ ပို႔သြင္းလိုက္တာၿဖစ္ၿပီး ကဗ်ာပုဒ္ရဲ႕အက်ိဳးကို သူတို႔ဝင္သယ္ထမ္းၾကရတာျဖစ္တယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အခ်က္အလက္ျဖစ္ျခင္း တန္ဖိုးေတြဟာ ကဗ်ာပုဒ္ဆိုတဲ့ ဆက္စပ္ဝန္းက်င္သစ္ထဲမွာ တစ္မ်ိဳးေျပာင္းလဲသြားၾကတယ္။ အခ်က္အလက္ကေန နိမိတ္ပံုလိုလို ျဖစ္သြားတာလည္းရွိတယ္။ ‘လိုလို’လို႔ ေျပာတာဟာ ယတိျပတ္ ပိုင္းျဖတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိတာကို ဆိုလိုတာျဖစ္တယ္။အဲဒီအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ effect ကို ကိုယ္တိုင္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၿပီး တမင္ရေအာင္ လုပ္ယူတာလည္း ရွိပါတယ္။

အဲဒီမွာ ကဗ်ာသံုးဘာသာစကားနဲ႔ စကားေျပသံုးဘာသာစကားတိုရဲ႕ ကြဲျပားခ်က္တစ္ခုကို ေတြ႕မိပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မတူျခင္း။ စကားေျပဟာ ဘာသာစကားကို သတင္းအခ်က္အလက္ျဖနိ႔ခ်ိဖို႔ သံုးတယ္။ ကဗ်ာဟာ ဘာသာစကားကို စိတ္ကူးဖန္တီးမႈအတြက္ သံုးတယ္။ စကားေျပမွာ ဘာသာစကားဟာ ယာဥ္ပဲျဖစ္တယ္။ သယ္ေဆာင္ရာ အေတြးထည္ဟာ အဓိက။ ကဗ်ာမွာေတာ့ ဘာသာစကားကုိယ္၌ကိုက သယ္ေဆာင္ျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းအရာယာဥ္ျဖစ္ၿပီး သယ္ေဆာင္ခံယာဥ္ရဲ႕ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာလည္း တၿပိဳင္နက္ျဖစ္တယ္။ စကားေျပကို စိတ္လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုေပၚ တင္တာျဖစ္ရင္ ကဗ်ာဟာ စိတ္လမ္းေၾကာင္း ႀကိဳတင္ေျပာလို႔လည္းမရ၊ ေျပာင္းလည္းေျပာင္းေန၊ လမ္းေၾကာင္းသစ္ေတြ ရုတ္ခ်ည္းေပၚလာေနၾကတာလည္း ျဖစ္ျပန္တယ္။
စကားေျပဟာ သိစရာအေၾကာင္းအရာကို ေပးတယ္။ ကဗ်ာဟာ သိမႈကို စူးစမ္းေစတယ္။ သိမႈျပဳျခင္းကို ေလ့လာေစတယ္။ သိတဲ့အေၾကာင္းအရာကို အျခားအာရံုသိ၊ ေတြ႕ၾကံဳသိ၊ ခံစားသိ၊ စတာေတြနဲ႔ ေရာယွက္ေစတယ္၊ ေရာေထြးေစတယ္။ စိတ္ရဲ႕အပိုင္းတစ္ပိုင္းတည္း မဟုတ္ပဲ တစ္ပိုင္းမကတဲ့ အပိုင္းပိုင္း၊ အသိုင္းအဝိုင္း၊ နယ္ပယ္အရပ္ရပ္ကို ေရာယွက္ေမႊေႏွာက္သိၾကံဳေစတယ္။ ဒါမွမဟုတ္၊ အဲသလိုျဖစ္ေစဖို႔ ပမ္းတယ္။ အဲသလို ပမ္းတဲ့ေနရာမွာ ၾကံဳရင္ၾကံဳသလို အခ်က္အလက္ေတြကို ထည့္’ခ်က္’လိုက္တာျဖစ္တယ္။

ျပႆနာရွိႏိုင္တာက ဖတ္သူဟာ အခ်က္အလက္ကို အခ်က္အလက္အျဖစ္ သီးျခားထုတ္ယူဖတ္ရႈတဲ့အခါ ကဗ်ာပုဒ္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဒီဂရီဟာ ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္ျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္၊ ကဗ်ာဟာ ဖတ္သူကို ကဗ်ာဖတ္နည္း သင္ေပးေနရတာလည္း ျဖစ္တယ္မဟုတ္လား၊ ဘဝရဲ႕ အေတြ႕နဲ႔အၾကံဳေတြလို။

စဥ္းစားမိတာေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအၾကာင္းေျပာပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>