ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္ (၇)

ဟိုတုန္းက၊
အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကို
ကဗ်ာဘယ္လိုေရးရမယ္လို႔ စဥ္းစားတယ္။

အခုေတာ့၊
အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကို
ကဗ်ာထဲ ဘယ္လိုထည့္ရမယ္လို႔ စဥ္းစားတယ္။
ကြဲျပားျခားနားမႈေတြထဲက တစ္ခုေပါ့။

စဥ္းစားမိတာေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္။ ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>