ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္ (၃)

ကဗ်ာမွာ form ဆိုတာကို အ ေ႐ြ႕ န႔ဲ ‘ကစားျခင္ း’ လို႔ ေတြးမိပါတယ္ ။ လိုင္ းတစ္ လိုင္ းက ေန ေနာက္ တစ္ လိုင္ းရဲ႕အ ေ႐ြ႕အင္ နာဂ်ီလို႔ထင္ ပါတ
ယ္ ။ အဲဒီ ‘အ ေ႐ြ႕’ ကိုစလွ ုပ္ ေစဖို႔၊ အဲဒီအ ေ႐ြ႕ ေနာက္ လိုက္ ဖို႔၊ အဲဒီအ ေ႐ြ႕ကိုထိမ္ းဖို႔။ အဲဒီမွာ ကဗ်ာပုဒ္ တစ္ ပုဒ္ ရဲ႕ တည္ ေဆာက္ ဖြဲ႕စည္ းပံု
structure ဟာရုပ္ လံုး ေပါ ္ လာတာျဖစ္ တယ္ လို႔ယူဆမိပါတယ္ ။ ကဗ်ာပုဒ္ တစ္ ပုဒ္ နဲ႔တစ္ ပုဒ္ ကြၿဲပားမွ ုဟာ ဒီအ ေ႐ြ႕ကိစၥနဲ႔လံုးဝပတ္ သက္ ေနတယ္ လို႔ ေတာင္ ထင္ျမင္မိပါတယ္။ ကဗ်ာပံုစံေတြ ကြၿဲပားတာဟာလည္း ဒီ အေ႐ြ႕ဆိုင္ရာ အင္နာဂ်ီနဲ႔ လံုးဝဆိုင္တယ္လို႔ေတာင္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ဒီအင္နာဂ်ီဟာ ဘယ္ ကလာသလဲ။ အေၾကာင္ းအရာက မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာသာစကားနဲ႔ အာရံုခံစားမွုတို႔ရဲ႕ အျပန္အလွန္ ဆြဲအား/တြန္ းကန္ အား ေၾကာ
င္ ့ျဖစ္ ေပါ ္တဲ့ တင္းအား/ရုန္းကန္အားက လာတာလို႔က်ြန္ ေတာ္ ့ကဗ်ာ ေရးျခင္ းအ ေတြ႕အႀကံဳနဲ႔က်ြန္ ေတာ္ ဆင္ ျခင္ မိပါတယ္ ။ အာရံုခံစားမႈ –
ဘာသာစကားရဲ႕ စကားလံုး/အ ေတြး/လမ္ း ေၾကာင္ းခ်ေပးမွ ု- လ်ွပ္ တျပက္’အပြင္ ့’နဲ႔လမ္ း ေၾကာင္ း ေပါ ္ လာမွ ုတို႔ရဲ႕စိတ္ /နာမ္ အလုပ္ လို႔ထင္
ပါတယ္ ။

အဲဒီမွာစိတ္ ကို open အပြင္ ့ထား ေနရတာကိုလည္း သတိထားမိ ေနျပန္ ပါတယ္ ေလ။ form ဆိုတာ အဲဒါပဲလို႔လက္ ေတြ႕သ ေဘာ
အားျဖင္ ့ေတြ႕ရွိမိပါတယ္ ။ တစ္လိုင္းကေနတစ္ လိုင္း သစ္ ႐ြက္လိပ္ ေလး ပုရစ္ ဖူးက ေန လိပ္ ထြက္ ျပန္ ႔ကားလာသလို၊ တစ္ ခ်ိန္ တည္ းမွာျဖစ္ နိုင္
ေခ်လမ္ း ေၾကာင္ း ေတြကို အာရံုခံစားမွ ုနဲ႔ ခ်ိန္ ‘ ေ႐ြးရတာ ေတြ။ ၾသဂဲနစ္ သ ေဘာ ျဖစ္ သလို ဖ်က္ တဲ့သ ေဘာလည္ းျဖစ္ ပါတယ္ ။

စဥ္းစားမိတာေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>