ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္ (၂)

ရႈပ္ေထြးနက္နဲမွုတစ္ခုခု မပါရင္ အဲဒီကဗ်ာပုဒ္ဟာ ပ်င္းစရာႀကီးပါပဲ။
ရႈပ္ေထြးနက္နဲမွုဆုိတာက Complexity ကို ေျပာတာပါ။
ရိုးစင္းလြယ္ တဲ့ ပို႔ခ် အျဖဴအမဲ ခံယူက်င္ ့ျဖစ္ ေနတဲ့ဒြိစနစ္ binary system ကုိပဲ
ကဗ်ာပုဒ္ထဲ သံုးစြဲထားရင္ ဘာမွမထူးျခားတဲ့ ကဗ်ာလိုပါပဲ။
ကဗ်ာေတာ့ ပံုအရျဖစ္မယ္ ကဗ်ာအျဖစ္ အရသာ(ရသ)ကိုaတာ့ရခ်င္မွရမွာ။
အဲဒီ complexity ကုိရဖို႔ကဗ်ာအ ေတြးနဲ႔လည္ းဆိုင္ မယ္ ၊ နည္ းနဲ႔လည္ းဆိုင္ မယ္ ။
ဘာသာစကားရဲ႕
အ ေတြးလမ္ း ေၾကာင္ း ေတြ စိတ္ ကူးရဲသ ေလာက္ ခ်ဲ့ ေပးတာက ုိေတာ့
ထပ္ ေျပာစရာမလ္ု ိေတာ့ပါဘူး။
အ ေတြးနယ္ မွာပြင္ ့လင္ းမွ ုတစ္ ခုကိုထြန္ းၿငိွလိုက္ တဲ့ complexity။
ဒါဟာလည္းက်ြန္ ေတာ္ ့အတၲ ေနာမတိပဲဆိုလည္ းမျငင္းပါဘူး။

စဥ္းစားမိတာ ေျပာပါတယ္ ။
ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္ ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>