ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္ (၁-က)

ျမန္ မာျပည္ အ ေၾကာင္ း ေရးဖို႔ ေတြးတိုင္ း
ပံုရိပ္ တစ္ ခုခုထဲ ေရာက္ ေရာက္ သြားရသလိုပါပဲ
ျမန္ မာျပည္ ရဲ႕ပံုရိပ္ မဟုတ္ သလို
ကိုယ္ ့ပံုရိပ္ လည္ းမဟုတ္ ျပန္ ဘူး
‘ျမန္ မာျပည္ ‘ ‘ကိုယ္ ‘ စတဲ့ဘာသာစကားတည္ ေဆာက္ မွ ုရဲ႕
ပံုရိပ္ မ်ားလားမသိဘူး
ရဳိုက္ သြင္ းထားမွ ု ထည့္သြင္ းထားမွ ု လႊမ္ းမိုး ေနမွ ု
တစ္ ခုခုပဲ
အ ေမ့မ်က္ နွာစိတ္ ကူးၾကည္ ့ရင္
တမဟုတ္ ခ်င္ းအာရံု ေတြအထပ္ ထပ္ လ်ွပ္ တျပက္ ေပၚလာလုိ႔
ဘယ္ အာရံုကိုယူရမွန္ းမျပတ္ သားနိုင္ သလို
အာရံထဲမွာအာရံု ေတြပဲရွိၾကတယ္
အဲဒီအာရံု ေတြကုိပဲယံုလိုက္ ရမလုၿိဖစ္ ေနၿပီ
ၿပီး အာရံု ေတြဟာ ေရာထပ္ လို႔ ေနၾကတယ္
ေရးခ်လုိက္ ရင္ ကဗ်ာျဖစ္ နိုင္ မွန္ းသိ ေပမယ္ ့

စဥ္ းစားမိတာ ေျပာပါတယ္
ကဗ်ာအ ေၾကာင္ း ေျပာပါတယ္။ ။

၁၉ ဇန္’ ၁၇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>