ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္ (၁)

ကဗ်ာမွာ form ဆိုတာကို အ ေ႐ြ႕ န႔ဲ ‘ကစားျခင္ း’ လို႔ ေတြးမိပါတယ္ ။ လိုင္ းတစ္ လိုင္ းက ေန ေနာက္ တစ္ လိုင္ းရဲ႕အ ေ႐ြ႕အင္ နာဂ်ီလို႔ထင္ ပါတ
ယ္ ။
အဲဒီ ‘အ ေ႐ြ႕’ ကိုစလွ ုပ္ ေစဖို႔၊ အဲဒီအ ေ႐ြ႕ ေနာက္ လိုက္ ဖို႔၊ အဲဒီအ ေ႐ြ႕ကိုထိမ္ းဖို႔။ အဲဒီမွာ ကဗ်ာပုဒ္ တစ္ ပုဒ္ ရဲ႕ တည္ ေဆာက္ ဖြဲ႕စည္ းပံု
structure
ဟာရုပ္ လံုး ေပါ ္ လာတာျဖစ္ တယ္ လို႔ယူဆမိပါတယ္ ။ ကဗ်ာပုဒ္ တစ္ ပုဒ္ နဲ႔တစ္ ပုဒ္ ကြၿဲပားမွ ုဟာ ဒီအ ေ႐ြ႕ကိစၥနဲ႔လံုးဝပတ္ သက္ ေနတယ္ လို႔ ေ
တာင္ ထင္ ျမင္ မိပါတယ္ ။ ကဗ်ာပံုစံ ေတြ ကြၿဲပားတာဟာလည္ း ဒီ အ ေ႐ြ႕ဆိုင္ ရာအင္ နာဂ်ီနဲ႔လံုးဝဆိုင္ တယ္ လို႔ ေတာင္ ေျပာခ်င္ ပါတယ္ ။ ဒီအ
င္ နာဂ်ီ
ဟာဘယ္ ကလာသလဲ။ အ ေၾကာင္ းအရာကမဟုတ္ ပါဘူး။ ဘာသာစကားနဲ႔အာရံုခံစားမွ ုတို႔ရဲ႕ အျပန္ အလွန္ ဆြဲအား/တြန္ းကန္ အား ေၾကာ
င္ ့ျဖစ္ ေပါ ္ တဲ့တင္ းအား/ရုန္ းကန္ အားကလာတာလို႔က်ြန္ ေတာ္ ့ကဗ်ာ ေရးျခင္ းအ ေတြ႕အႀကံဳနဲ႔က်ြန္ ေတာ္ ဆင္ ျခင္ မိပါတယ္ ။ အာရံုခံစားမႈ –
9+ 4 2
ဘာသာစကားရဲ႕စကားလံုး/အ ေတြး/လမ္ း ေၾကာင္ းခ်ေပးမွ ု- လ်ွပ္ တျပက္’အပြင္ ့’နဲ႔လမ္ း ေၾကာင္ း ေပါ ္ လာမွ ုတို႔ရဲ႕စိတ္ /နာမ္ အလုပ္ လို႔ထင္
ပါတယ္ ။ အဲဒီမွာစိတ္ ကို open အပြင္ ့ထား ေနရတာကိုလည္ းသတိထားမိ ေနျပန္ ပါတယ္ ေလ။ form ဆိုတာအဲဒါပဲလို႔လက္ ေတြ႕သ ေဘာ
အားျဖင္ ့ေတြ႕ရွိမိပါတယ္ ။ တစ္ လိုင္ းက ေနတစ္ လိုင္ းသစ္ ႐ြက္လိပ္ ေလးပုရစ္ ဖူးက ေနလိပ္ ထြက္ ျပန္ ႔ကားလာသလို၊တစ္ ခ်ိန္ တည္ းမွာျဖစ္ နိုင္
ေခ်လမ္ း ေၾကာင္ း ေတြကိုအာရံုခံစားမွ ုနဲ႔ ‘ခ်ိန္ ‘ ေ႐ြးရတာ ေတြ။ ၾသဂဲနစ္ သ ေဘာျဖစ္ သလို ဖ်က္ တဲ့သ ေဘာလည္ းျဖစ္ ပါတယ္ ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>