နားရြက္မ်ား (ကို အံ)

တစ္ေယာက္ေယာက္ဟာ
ဟိုဘက္ေလာကကေန လာေနတယ္။

ညႀကီးမွာ မိုးရဲ႕အသံဟာ ရႉးရႉးရွားရွား။

တစ္ေယာက္ေယာက္ဟာ
ဒီေလာကကေန စထြက္ခြာေနၿပီ။
သူတို႔ မုခ်ဆံုလိမ့္မယ္။

(Ko Ann ရဲ့ Ears)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>