ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာခ်င္လား

သူ႔ထက္လြယ္တယ္ ထင္ရတဲ့
ဘာသာေရး၊ အခ်စ္၊ ဘဝ
ေျပာၾကည့္ၾကည့္ပါလား

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>