အမွားဘက္မွာပဲ ငါေနမယ္

ငါဟာအျမဲ မွားေနက်ပဲ
မွားတာေတြပဲ ငါလုပ္ျမဲလုပ္ေနမိခဲ့တယ္
Alpha Centauri ႀကယ္ႀကီးနဲ ့လြဲခဲ့ရသလို
မုန္ညွင္းေစ့ေလးေပါ ္လည္း ေခ်ာ္လဲခဲ့ဖူးတယ္
အမွန္ေတြဟာ ကမၻာႀကီးကို အေျပးအလွ ြား
အယံုသြင္း ပံုသြင္း အလံုးအရင္းနဲ ့စုန္္ဆင္းေနခ်ိန္မွာ
ငါဟာ ဆန္ ့က်င္ဘက္လားရာမွာ ခါးျမက္ေနျပန္တယ္
အမွန္ေတြဟာ ငါ့ကို အဆန္ေခ်ာင္အေလအလြင့္
ေလရူးအပင့္မွာ ျမင့္သေယာင္ေမ်ာ
ရွစ္ေခါပဏီတပ္မွ ူးလိုလို ေပးရူးထားျပီး
လီယာမင္းႀကီးရဲ့ ညာလက္ရံုး စိတ္လံုးလံုးမႏွံ႔သူအျဖစ္
ေဘးပစ္ေခ်းႏွစ္ထားခဲ့တယ္
သူတို့အမွန္ဟာ ငါ့အမွန္မွ မဟုတ္တာပဲ
ေရာ္ဝါရြက္ေႀကြရဲ့ မစိမ္းရေကာင္းလား အမွားလိုပဲ
ငါ့ေရာ္ဝါျခင္းမွာ ငါစိမ္္းလန္းလို ့
အမွန္တိမ္းတဲ့ ဆန္စိမ္း
ငါ စိမ္းစိမ္းအႀကည့္နဲ႔ပဲ ဆက္မွားေပ်ာ္ပါးေနပါတယ္။ ။

ဇယလ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>