အေမရိကန္ကဗ်ာရဲ့ ဆူရီယလ္ စီးေႀကာင္း (ေကာက္ခ်က္)

Robert Bly, James Wright, Louis Simpson, William Stafford တို ့ရဲ့ Deep Image ကဗ် ာလွ ုပ္ရွားမွ ုက အစ New York School ရဲ့ John Ashbery, James Tate, Beat ရဲ့ Ginsberg, Language Poetry ရဲ့ Michael Palmer, Lynn Hejinian, Ron Silliman, အၿပင္ Charles Simic, Russell Edson, John Olson, John Yau, Bernadette Mayer, Will Alexander, George Kalamaras ကေန ဒီဘက္ေခတ္ရဲ့ Dean Young, Matthew Rohrer, Jeffrey McDaniel နဲ ့ Andrew Joron တို ့အထိ Surrealism ရဲ့ ကဗ် ာစီးေႀကာင္းဟာတသြင္သြင္စီးဆင္းေနခဲ့တာ အခုဆို Neo-surrealism / Surrealism in American poetry / Uut Poetry ဆိုၿပီး ၿပန္လည္ထြန္းကားလာေနတာေတြ ့ရပါတယ္ ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>