ဒါေပမယ့္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဘာသာစကားကိစၥလည္း ဖစ္တယ္ဆိုေတာ့

[၁]

အေတြ႔အၾကံဳတစ္ခုကို (ျပန္လည္)ဖြဲ႕ျပေနတာမဟုတ္ဘူး
အေတြ႔အၾကံဳတစ္ခုကို အခုပဲ လက္ေတြ႕လုပ္ရင္းေတြ႔ၾကံဳေနတာ
အေတြ႔အၾကံဳတစ္ခုကို ၾကံဳဘူးတဲ့ တစ္ခုခုနဲ႔ တည္ေဆာက္ေနတာ
အစဥ္အလာေဘာင္အျပင္မွာ ေမွာင္ေနရင္လည္း ထြန္းၾကည့္/တြန္းၾကည့္ေနတာ
(စိတ္ပါရင္ ဒီေနရာမွာ သင္လည္း၀င္တြန္းပါ)
အနက္ေတြ ဂယက္ေတြ ဇရက္ေတြ အုပ္လိုက္ထပ်ံသလို
အေရာင္အီအီကို ေၾကာင္စီစီၾကည့္မေနေတာ့ဘူး
႐ုန္းၾကည့္မွသိရတာ  ခ်ည္ထားတဲ့ ေႏွာင္ၾကိဳး
သင့္ကို ဘာအေရာင္ဆိုးသလဲနဲ႔ ဆက္စပ္ ဖ်က္ဖတ္
ဆက္စပ္၀န္းက်င္ဟာ ဆက္စပ္ထားတဲ့၀န္းက်င္ပဲ
ဆက္စပ္မွ ၀န္းက်င္ျဖစ္တာ ဆက္စပ္ပံုရဲ႕ ၀န္းက်င္
၀န္းက်င္ပါဆက္စပ္  ၀န္းက်င္ရဲ႕ အဆက္အစပ္ေတြမွာ
ဘာေတြကြက္လပ္ျဖစ္ေနသလဲ   ဘယ္အကြက္ေတြ လပ္ေနသလဲ
လပ္ေနတာဒီမွာ . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

[၂]

ဒီမွာေရးသားရင္းနဲ႔ ေရးသားျခင္း
စာ ၊ စကားနဲ႔ စာသားျပဳလုပ္ျခင္း
ေရးသားရင္းနဲ႔ ေရြးသြားျခင္း
႐ုပ္ရွင္မွာ jump – out ေတြလိုခုန္ကူးျခင္း
`၀တ္မႈံကူးျခင္း´
ပံုတူကူးျခင္းမဟုတ္  ပံုတူမ်ိဳးပြားျခင္းမဟုတ္
ပံုေသဒီဇိုင္းတစ္ခုလို  ပံုအတိုင္းတည္ေဆာက္ျခင္းမဟုတ္
သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအတိုင္းတည္ေဆာက္ျခင္းမဟုတ္
(တည္ေဆာက္ျခင္းဟာ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမဟုတ္)
စိတ္အလႈပ္ေနာက္႐ုပ္လိုက္ ႐ုပ္အလႈပ္ေနာက္အလုပ္လိုက္
အလုပ္အလႈပ္မွာ အာ႐ံုကပ္  အာ႐ံုကပ္သမွ်မွာ စကားဖူးပြင့္
ဒီအဖူးအပြင့္ေတြမွာ အာ႐ံု၀တ္မႈံကူးကပ္ထံုးဖြဲ႕
စကားလံုးေတြနဲ႔ ဓါတ္ျပဳထားတဲ့ အာ႐ံုေတြ
အေရးအသားကိုေရြးသြားတယ္ (ဟုတ္လား)

[၃]

ေရးသားျခင္းဟာ မိမိတို႔အလုပ္  အေရးအသားဟာ မိမိတို႔မီဒီယံ
မိမိတို႔ဟာ ကန္႔လန႔္ကာမဟုတ္ဘူး  မိမိတို႔ဟာ  ပိတ္ကားမဟုတ္ဘူး
မိမိတို႔ဟာ  ဖန္သားျပင္မဟုတ္ဘူး  မိမိတို႔ဟာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေတြ
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ဧရိယာေတြလႊမ္းျခံဳဖို႔ ခြဲစိပ္ဖို႔ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားဖို႔
စကားလံုးေရြးပံု သီပံု  တြဲခ်ိတ္ပံု   ပါဒ/၀ါက်/ပိုဒ္စီပံု
စီပံုေနာက္ကြယ္မွာ ဘာနည္း ဘာအယူအဆ ဘာအာဏာ ဘာပါ၀ါ ဘာေဗဒ
စီပံုစီနည္း တစ္နည္းနည္းနဲ႔ စီထားတဲ့ ပံုေတြပဲ
ဘယ္လိုစိထား   ဘယ္လုိစီထား   ဘယ္လိုစီး/စည္းထား
ဘယ္သူ႔အက်ိဳးစီးပြား   ဘယ္သူေတြၾကီးထြားဖို႔

[၄]

. . . . . .
စကားလံုးမွာ အာ႐ံုဖူးပြင့္
အာ႐ံုအရင့္အမာမွာ သဒၵါတံတားထိုး
စကားအိုးထဲ ႐ုပ္ ၊ သံ ၊ အဓိပၸါယ္ ၊ အနက္ ၊ ဂယက္
ေနာက္တစ္ေၾကာင္းမွာ မေပါင္းသြားခင္
ဒီတစ္ေၾကာင္းမွာ
ဒီတစ္ေၾကာင္းမွာ
ဒီတစ္ေၾကာင္းမွာ
အာ႐ံုစိုက္
အခိုက္ဓါတ္ဒီမွာရွာ   အခါဓါတ္ဒီမွာ႐ႈိက္
သခၤါရကိုခဏပိုက္
သခၤါရရဲ႕ အေၾကာေတြ အေၾကးေတြ အခြံေတြ
ဒီမွာ ပြတ္သပ္ၾကည့္လိုက္
အာ႐ံုအစပ္မွာ တဖ်တ္ဖ်တ္ေလး  ဖတ္ၾကည့္လိုက္

[၅]

ေနအ၀င္မွာ
အစဥ္အလာဟာ
အစဥ္မလာႏိုင္ေတာ့ဘူး

[၆]

ေရးသားျခင္းဟာ ပြင့္ေနတယ္  ဖြင့္ေနတယ္  ဖြင့္ရမယ္
ဖြင့္ထားရမယ္
အဖြင့္ထဲမွာ ပြင့္ႏိုင္စရာေတြ ပြင့္ႏိုင္တာေတြ ဆက္ပြင့္ဖို႔
စိတ္      ကူးစရာ      ဆြတ္ခူး       စရာ        ကိုင္း       ကူး       စရာ
ဒီမွာျဖတ္လိုက္
ဟိုမွာ လမ္းေျပာင္း
လမ္းေဟာင္းထားခဲ့
လမ္းေၾကာင္းထြင္ေရးသားျခင္းရဲ႕ ကြင္းျပင္က်ယ္
ပင္လယ္ေတြလည္း ပါႏိုင္တယ္
သင္လည္းလာႏိုင္တယ္     ပါႏိုင္တယ္

[၇]

ေရးသားျခင္းဟာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု   ျဖစ္စဥ္တစ္ခုရဲ႕/နဲ႔ ေတြ႔ၾကံဳမႈ
ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို ျဖစ္ေနစဥ္မွာ ေတြ႔ၾကံဳရမႈ
ေတြ႕ၾကံဳစဥ္မွာ ျဖစ္မႈတစ္ခု ထက္မက
ဘယ္လိုဆက္ရ  ဘာစည္းမ်ဥ္းရွိ   ဘာေတြ႔ရွိလို႔ ဘာမရွိ
အို . . . အသင္ ၊ ပိသုကာ ၊ အင္ဂ်င္နီယာ ၊ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္သူ
စိတ္ဆန္႔စရာရွိသေရြ႕  ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြေရြ႕
ေရးသားျခင္းမွာ စာသားေတြ မိမိတို႔ ေမွာ္ေရြ႕

[၈]

ကြက္လပ္ေတြ အခုန္ေတြနဲ႔  အာ႐ံုေတြဖြဲ႕စည္း
အေရးအသားခ်င္းဆက္စပ္မႈ  စာသားခ်င္းေတြ႕ဆံုမႈ
ေပါင္းစည္းမႈ   ႐ုန္းကန္မႈ  ျဖာထြက္မႈ
မရွိေသးတဲ့  နယ္ပယ္ေတြဟာ  မသိေသးတဲ့စကားေတြ
မရွိေသးတဲ့  စကားေတြဟာ   မသိေသးတဲ့ နယ္ပယ္ေတြ

[၉]

ထိခိုက္မိလွ်င္  ကိုယ့္ထုိက္ကိုယ့္ကံကိုယ့္ၾကမၼာမို႔
လူမႈစည္းေတြ ဆန္းစစ္စို႔

ၾကာပါျပီ။ ေရးခ်င္လို႔ျပန္ေရးတာ။

ေဇယ်ာလင္း
၁၉ ဇူလိုင္ ၂၀၁၃

2 thoughts on “ဒါေပမယ့္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဘာသာစကားကိစၥလည္း ဖစ္တယ္ဆိုေတာ့”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>