မႏၱေလးစာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအား အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္ျခင္း

၂၀၁၂ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ လထုတ္ `လႈိင္းသစ္´ မဂၢဇင္း အမွတ္ (၁၃) တြင္ေဖၚျပပါရွိေသာ ကၽြန္ေတာ္၏ `ကဗ်ာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး´ ေဆာင္းပါးတြင္ မႏၱေလးကဗ်ာဆရာမိတ္ေဆြအခ်ိဳ႕အပါအ၀င္ မႏၱေလးစာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကို ထိပါးေရးသားထားသည့္ သေဘာသဖြယ္ သက္ေရာက္္ပါသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေပၚျငိဳျငင္သည္ကို ၾကားသိရ၍ ကၽြန္ေတာ္စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါသည္။ ထိုသို႔သေဘာသက္ေရာက္ သြားသျဖင့္မႏၱေလးစာဖတ္ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ မႏၱေလးကဗ်ာဆရာမိတ္ေဆြမ်ားအားဤတြင္ ကၽြန္ေတာ္ေဇယ်ာလင္း အႏူးအညြတ္ေတာင္း ပန္အပ္ပါသည္။

‘လႈိင္းသစ္’ မဂၢဇင္းပါ အဆိုပါေဆာင္းပါးကို မဖတ္ရေသးလွ်င္အထက္ပါ `မႏၱေလး´ကိစၥပါရွိေသာ စာပိုဒ္ကို ကၽြန္ေတာ္ျပန္ လည္ေဖၚျပလိုပါသည္။ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၄ ၊ ေကာ္လံ ၂ ၊ စာပိုဒ္ ၂ ၊ လိုင္း ၄ တြင္ျဖစ္ပါသည္။

‘ဒါဆို ဘာျဖစ္လို႔ ေခတ္ေပၚကဗ်ာကို ဆန္႔က်င္တာလဲ။ အဲသလိုေမးခြန္းမ်ိဳး
ကၽြန္ေတာ္ ေမးခံရဖူးပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မႏၱေလးသားေတြဆီကေပါ့’။

ဆက္စပ္၍ အဆိုပါ ေဆာင္းပါးအေၾကာင္း အနည္းငယ္မွ် ေျပာပါရေစ။ ထိုေဆာင္းပါးကို ေဆာင္းပါးေအာက္ေျခ၌ ေန႔စြဲတပ္ထားသည့္အတိုင္း သႀကၤန္ရက္ေန႔မ်ား ၊ ၂၀၀၇တြင္ ေရးသားျပီးစီးခဲ့ပါသည္။ ထိုကာလ၌ LANGUAGE POETRY/ LP/ ဘာသာစကားကဗ်ာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြန္ေတာ့္အား ေရွ႕တြင္လည္းေကာင္း ၊ ကြယ္ရာတြင္လည္းေကာင္း ၊ စာအားျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ ဖုန္းအားျဖင့္လည္း ေကာင္း စာေပမဆန္ ၊ အယူအဆ/ သေဘာတရားမဆန္ပဲ ပုဂၢိဳလ္ေရးဦးစားေပး တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ၊ ညစ္ညမ္းစြာ ဆဲေရးတိုင္းထြာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္သာမက ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ခံရျခင္းပင္ ရွိခဲ့ပါသည္။ လူပုဂၢိဳလ္အမည္မ်ား ကၽြန္ေတာ္ ထုတ္ေဖၚေျပာျခင္း မျပဳလိုပါ၍ မေျပာေတာ့ပါ။ ထိုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္သူမ်ားတြင္ အဓိကအားျဖင့္ မႏၱေလးႏွင့္ ပ်ဥ္းမနားမွ (တစ္ခ်ိန္က) ကဗ်ာမိတ္ေဆြ/ ေရးေဘာ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္ပါေဆာင္းပါးတြင္ `မႏၱေလးသားေတြ´ ဟုပါရွိသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ရပါသည္။ မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ ကိစၥကို အဆိုပါေဆာင္းပါးတြင္ ဤကဲ့သို႔ ေရးသားပါရွိခဲ့ျခင္းကို ကၽြန္ေတာ့္အမွားဟု ခံယူျပီး ယခုလို ေတာင္းပန္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဖန္ ၊ အဆိုပါေဆာင္းပါးကို မည္သည့္မဂၢဇင္းတြင္မွေဖၚျပပါရွိရန္မရည္ရြယ္ခဲ့ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္နီးစပ္ေသာ ကဗ်ာမိတ္ေဆြ အသိုင္းအ၀ိုင္းငယ္ေလးအတြက္သာရည္စူး၍ ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၇ကျဖစ္ပါသည္။ သူငယ္ခ်င္း ကိုေနာင္ေက်ာ္(`လႈိင္းသစ္´ အတိုင္ပင္ခံအယ္ဒီတာ)က ကၽြန္ေတာ့္ထံမွ ေဆာင္းပါးေတာင္းထားေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ့္တြင္ ေရးထားေသာ စာမ်ားရွိေသာ္ျငားလည္း ေပးလိုေသာေဆာင္းပါး ဟုတ္ဟုတ္ျငားျငားမရွိသျဖင့္ မသိမသာေနလိုက္သည္ကို ကိုမိုးေ၀း(ကၽြန္ေတာ္ေရးသမွ် စာမ်ားကို သိမ္းစည္း ခဲ့သူ) က `ကဗ်ာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး´ ေဆာင္းပါးေပးလိုက္မည္ဟုေျပာပါသည္။ ထိုအခါ ကၽြန္ေတာ္သည္ အဆိုပါေဆာင္းပါးႏွင့္ တြဲေဖၚျပရန္ အမွာစာသဖြယ္ စာတိုေလးပင္ေရးေပးလိုက္ပါသည္။ ထိုစာတိုေလးတြင္ အဓိကပါရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ အဆိုပါေဆာင္းပါးတြင္ ပါရွိေသာ အယူအဆအခ်ိဳ႕ကို ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ယခု ၂၀၁၂ တြင္စြဲျမဲယံုၾကည္မႈမရွိေတာ့ေၾကာင္း ၊ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ အခ်ိဳ႕ေျပာင္းလဲ သြားျပီျဖစ္ေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္းပါး၏ပင္မေက်ာ႐ိုးမေျပာင္းလဲေသာ္လည္း အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕အေပၚ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ ေပ်ာ္ပိုက္ျခင္းမရွိေတာ့သည္ကို ေတြ႔ရွိခံစားရ၍ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္၊အေၾကာင္းေၾကာင္းမ်ား၏ အေၾကာင္းေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ထိုမဂၢဇင္း ႏွင့္ ထိုေဆာင္းပါးတြင္ ထိုစာတို `အမွာ´ေလးမပါရွိခဲ့ပါ။ ဤတြင္ ကိုမိုးေ၀းအားလည္းေကာင္း ၊ ကိုေနာင္ေက်ာ္အားလည္ေကာင္း `လႈိင္းသစ္´ မဂၢဇင္းအားလည္းေကာင္း လားလားမွအျပစ္တင္ေျပာဆိုလိုျခင္းမရွိပါ။

ခ်ဳပ္ရေသာ္ ၊ မႏၱေလးစာဖတ္ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ မႏၱေလးကဗ်ာဆရာမ်ားအား ထိခိုက္ပုတ္ခတ္ေရးသားမိသည့္သေဘာသက္ ေရာက္သြား၍ ကၽြန္ေတာ္ထပ္မံေတာင္းပန္လိုက္ပါသည္။ မႏၱေလးစာဖတ္ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ မႏၱေလးကဗ်ာဆရာမ်ားအားေစာ္ကားထိခိုက္ ပုတ္ခတ္ေရးသားရန္ ကၽြန္ေတာ္မရည္ရြယ္ပါေၾကာင္း။ သို႔ေသာ္ ၊ ျဖစ္ျခင္း၏ေနာက္ကြယ္၌ ရာဇ၀င္ရွိပါေၾကာင္း ၊ ကာယကံရွင္မ်ားကိုယ္ တိုင္မွတ္မိၾကမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ ယေန႔တိုင္ကၽြန္ေတာ့္အေပၚ မုန္းတီးစြာဆက္ဆံေနသည္မွာ ထင္ရွားေၾကာင္း ၊သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ ထဲတြင္ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အညႇိဳးအေတးမထားေတာ့ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ေျပာလိုပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္မူ ကၽြန္ေတာ္သိျမင္လက္ခံထားေသာကဗ်ာဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ၊ အယူအဆမ်ား ၊ အေရးအသား မ်ားကို ကၽြန္ေတာ့္ေစတနာအတိုင္း ဆက္လက္ေရးသား ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိေနမည္သာျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေရးအသားမ်ားအေပၚ အသိဥာဏ္ ႏွင့္ ျပန္လည္ေ၀ဖန္ေရးသားျခင္းကို ကၽြန္ေတာ္လိုလိုလားလား ၾကိဳဆိုပါသည္။ ထိုသို႔ေရးသားျခင္း ၊ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ျခင္း ၊ ျပန္လည္ေရး သားျခင္းအားျဖင့္ ကဗ်ာဆိုင္ရာ သိမႈမ်ားျဖင့္ ေခတ္ျပိဳင္ ျမန္မာကဗ်ာေလာကၾကီး ပိုမိုစည္ပင္လာျပီး ေခတ္ျပိဳင္ျမန္မာကဗ်ာမ်ားလည္း ပိုမိုဖြံ႕ျဖိဳးလာမည္ဟုကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါသည္။

ေဇယ်ာလင္း
6 – Mar – 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>