ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္း

၂၀၁၂
ျမင့္သစ္ `ဒီ´ေရ
ျမန္ျပည္သမိုင္းသစ္ေစေၾကာင္း ။

အာဏာေဟာင္းမွ
ပါ၀ါေျပာင္းယူ
ျပည္သူဂုဏ္ျမင့္ရေစေၾကာင္း ။
ခြပ္ေဒါင္းအိုးေ၀
ဖုန္းဆိုးေျမအား
စိမ္းျမတြန္ေစကေစေၾကာင္း ။

ေဇယ်ာလင္း
10 – Jan – 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>