ငါ့ကို ကမာၻၾကီးထဲ ဆြဲမသြင္းနဲ႔

ငါ အဂၤလိပ္စာ မတတ္ေသးဘူး
ငါ အင္တာနက္ မတတ္ေသးဘူး
ငါ စာေမးပြဲ မေျဖရေသးဘူး
ငါ့ကိုကမာၻၾကီးထဲ ဆြဲမသြင္းန႔ဲ
ငါ့မွာ အ၀တ္အစား မရွိေသးဘူး
ငါ့မွာ အေပ်ာ္အပါး မရွိေသးဘူး
ငါ့မွာ ေျပာစရာစကား မရွိေသးဘူး

ငါ့ကိုကမာၻၾကီးထဲ ဆြဲမသြင္းန႔ဲ
အဲဒီမွာ ငါ့ရြာေလး မရွိဘူး
အဲဒီမွာ ရြာေနာက္ေဖးက ၀ါး႐ံုေလးမရွိဘူး
အဲဒီမွာ ၀ါးလံုးေခါင္းထဲသာတဲ့လ မရွိဘူး

ငါ့ကိုကမာၻၾကီးထဲ ဆြဲမသြင္းန႔ဲ
ငါ့မွာ ဘာမွမျပင္ဆင္ရေသးဘူး
ငါ့မွာ ဘာမွမျပည့္စံုေသးဘူး
ငါ့မွာ အခ်ိန္မတန္ေသးဘူး

ငါ့ကို ကမာၻၾကီးထဲ ဆြဲမသြင္းန႔ဲ
ငါ့ကို ကမာၻၾကီးထဲ ဆြဲမသြင္းန႔ဲ
ငါ့ကို ကမာၻၾကီးထဲ ဆြဲမသြင္းန႔ဲ
ငါ . . ကမာၻၾကီးကို မလိုအပ္ဘူး။

ေဇယ်ာလင္း
၂၆ ၊ ဇြန္ ၊ ၂၀၀၉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>