ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္သြားေနၾကသလဲ

ဟာ ေခါင္းစဥ္အျဖစ္ တပ္ထားတဲ့အတြက္ ေခါင္းစဥ္ျဖစ္တယ္ေပါ့။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ရွင္းလင္းခ်က္တစ္ခု ေပးေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာ လည္း ပါတာေပါ့။ `ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္သြားေနၾကသလဲ´ ဆိုတာကို ရွင္းလင္းေတာ့မယ့္သေဘာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဒီ၀ါက်ဟာ အေမး ၀ါက်လည္း မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား။ ေမးခြန္းမွာ ေမးသူ ၊ အေမးခံ ၊ ေမးတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ ပါလာျပီးသားဆိုေတာ့ ေမးသူဟာ `ကၽြန္ေတာ္ တို႔´ ၊ အေမးခံဟာ ေလာေလာဆယ္ေပ်ာက္ေနတယ္ ၊ ေမးတဲ့အေၾကာင္းအရာက `ဘယ္သြားေနၾကသလဲ´။ `ကၽြန္ေတာ္ တို႔´ဟာ ဘယ္သူ႔ကို ေမးေနတာလဲ။`ကၽြန္ေတာ္တို႔´ကို`ကၽြန္ေတာ္တို႔´ကပဲျပန္ေမးေနတာလား။ ဒါဆို ၁။ `ကၽြန္ေတာ္တို႔´ ဘယ္သြား ေနၾကသလဲဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကပဲ ျပန္ေျဖႏိုင္လိမ့္မယ္နဲ႔ ၂။ `ကၽြန္ေတာ္ တို႔´ကပဲေမးတဲ့ အတြက္ `ကၽြန္ေတာ္ တို႔´မွာအေျဖ မရွိလို႔ (၀ါ)မသိလို႔။ အေျဖမရွိ ၊ မသိတဲ့ `ကၽြန္ေတာ္ တို႔´ဟာ အေျဖမရွိ၊ မသိတဲ့ `ကၽြန္ေတာ္တို႔´ ကိုေမးခြန္းေမးျပီး အေျဖေတာင္းေနတယ္။

`ကၽြန္ေတာ္တို႔´ဆိုတာဘယ္သူေတြလဲ။ အခု ဒီအေရးအသားကို ရက္လုပ္ေနတဲ့ ေဇယ်ာလင္းလား။ လူပုဂၢိဳလ္ ေဇယ်ာလင္း လား။ ကေလာင္အမည္ တစ္ခုလား။ ကမာၻၾကီးနဲ႔ ေန႔စဥ္မျပတ္ဆက္စပ္ေနတဲ့ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ၊ ျမန္မာ့လူမႈစီးပြားယဥ္ေက်းမႈ အေဆာက္အအံုထုၾကီးထဲက ၊ အဲဒီအေဆာက္အအံုထုၾကီးက ထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့ ေဇယ်ာလင္းဆိုတဲ့ ယူနစ္တစ္ခုလား။ သမိုင္းေခတ္ တစ္ကန္႔ထဲက အေပၚထပ္အေဆာက္အအံုနယ္ပယ္ထဲမွာ လူးလာရင္း လူအျဖစ္တတ္သိသမွ် ၊ တတ္ႏိုင္သမွ် ၊ အကန္႔အသက္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျပီး ၾကိဳးစားလူလုပ္ေနရတဲ့ မိမိကိုယ္မိမိ လူအျဖစ္သိသာျပီး လူျဖစ္ျခင္းအလုပ္ကို အိုးစားမကြဲေသးသေရြ႕ ၾကိဳးစားလုပ္ ကိုင္ (ျပဳမူ ၊ ျပဳလုပ္ ၊ ဖန္တီး ၊ တည္ေဆာက္ ၊ ႐ုန္းကန္ ၊ လႈပ္ရွား)ေနရတဲ့ သက္ရွိအရာတစ္ခုလား။ သဘာ၀အင္အားနဲ႔ လူလုပ္အင္အား ေရွ႕ေမွာက္မွာ အလြယ္တကူက်ိဳးပဲ့ ၊ က်ကြဲ ၊ ေပ်ာက္ကြယ္ ၊ ေသေၾက ၊ ပ်က္ဆီး ၊ ေပ်ာက္ဆံုးသြားႏိုင္တဲ့ အင္အားမဲ့ အင္းဆက္တစ္ ေကာင္လား။

မဟုတ္ဘူး ဆိုုပါေတာ့။ အဲဒီ`ကၽြန္ေတာ္ တို႔´ဟာ ကိုယ္စားျပဳနာမ္စားတစ္ခုပဲ ဆိုပါေတာ့။ ဘာကို ကိုယ္စားျပဳသလဲ။ ကိုယ္စားျပဳေပးဖို႔ အသိအမွတ္ျပဳခံထားရလို႔ ကိုယ္စားျပဳေနတဲ့ နာမ္စားလား။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ပဲ တစ္ခုခုကို ကိုယ္စားျပဳလိုက္မယ္လို႔ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ပဲ တာ၀န္ယူ ၊ ေနရာယူ ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ယူျပီး ကိုယ္စားျပဳခြင့္ကို ကိုယ့္ကိုကိုယ္ပဲ ေရးသား ၊ အတည္ျပဳ ၊ လက္မွတ္ထိုး။ တရား၀င္သြားတဲ့ ကိုယ္စားျပဳနာမ္စားလား။ ဥပမာ ၊ `ကၽြန္ေတာ္တို႔´ဟာ ေခတ္ေပၚကဗ်ာကို မၾကိဳက္ေတာ့တဲ့ လူငယ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ `ေခတ္ေပၚကဗ်ာကို မၾကိဳက္ၾကေတာ့တဲ့ လူငယ္ေတြကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္´ဟု ေျပာင္းဖတ္လို႔ရ ၊ မရ။ `ဘယ္လူငယ္ေတြ´ လူငယ္ ဘယ္ႏွေယာက္ဟာ ေခတ္ေပၚကဗ်ာကို မၾကိဳက္ၾကေတာ့မွန္း စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ထားျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ ထိုမသိ ၊ မရွိေသးေသာ “လူငယ္´ထုကို ကိုယ္ကပဲ ကိုယ္စားျပဳလိုက္မယ္´ လို႔ အနက္ေကာက္လို႔ ရ ၊ မရ။ `ကၽြန္ေတာ္တို႔´ဟာ ကဗ်ာကို အသက္တမွ် ခ်စ္ခင္တြယ္ ဖက္ျပီး ျပည္သူ႔ဘက္က ရဲရဲၾကီးခ်ီတက္ေရးဖြဲ႕ေနၾကတဲ့ ကဗ်ာေရးသူအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳဖို႔ ဘယ္သူေတြဟာ ဘယ္ တုန္းက ကိုယ္စားျပဳခြင့္ကို ယံုၾကည္စြာ အပ္ႏွံျခင္းခံထားရတဲ့ `ကၽြန္ေတာ္ တို႔´လဲ။

`ကၽြန္ေတာ္တို႔´ဆိုတာ `ကၽြန္ေတာ္´ တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္တဲ့အတြက္ `ကၽြန္ေတာ္ တို႔´ထဲမွာ `ကၽြန္ေတာ္´ေတြအေရ အတြက္ ဘယ္ေလာက္ပါရွိသလဲ။ `ကၽြန္ေတာ္တို႔´ထဲမွာ `ကၽြန္ေတာ္´ေတြဘယ္ႏွေယာက္ ပါရွိသလဲ။ အဲဒီ `ကၽြန္ေတာ္´ေတြဟာ ဘယ္လို ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ၊ ဘယ္လိုအေၾကာင္းေၾကာင္းမ်ားရဲ႕ အေၾကာင္းေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ “ကၽြန္ေတာ္တို႔´ျဖစ္သြားသလဲ။ `ကၽြန္ေတာ္´ ေတြကို `ကၽြန္ေတာ္ တို႔´အျဖစ္ကပ္ေပးလိုက္တဲ့ ေကာ္ဟာ ဘာလဲ။ `ကၽြန္ေတာ္´ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ `ကၽြန္ေတာ္´ ျဖစ္မႈထဲက အစိတ္ အပိုင္းအခ်ိဳ႕ကို ဖယ္ရွား (ပယ္ေဖ်ာက္ ၊ လိုမွ ထုတ္ယူ)ျပီး `ကၽြန္ေတာ္တို႔´ ဆိုတဲ့ အစုအေ၀း တစ္ခုျဖစ္လာေအာင္ ဘာေတြေပးလွဴ ၊ ေပးဆက္ ၊ ေပးစပ္လိုက္ၾကလို႔ `ကၽြန္ေတာ္ တို႔´ျဖစ္သြားၾကတာလဲ။ `ကၽြန္ေတာ္ တို႔´ဟာ လက္ေမာင္းေသြးေဖာက္ ထားၾကတဲ့ ေသြးေသာက္ညီအကို ရဲေဘာ္ေတြလား ၊ သံမဏိစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းထဲမွာ(ေအာက္မွာ ၊ ေဘးမွာ ၊ အနီးအနားမွာ ၊ တ၀ိုက္ မွာ) အလံေတာ္တစ္ခုေအာက္ ၀ယ္လို လာေရာက္စုစည္းၾကတဲ့ အေတြးတူ ၊ အယူတူ (အေပးတူ ???) သူေတြလား ၊ အေျခခံ အယူ အဆတစ္ခုေပၚမွာသာ တူျပီး လုပ္နည္းကိုင္နည္းေနနည္းထိုင္နည္း လြတ္လပ္ကြဲျပားစြာ ေလ်ာ့ေလ်ာ့ရဲရဲ(မဖြဲ႕စည္းထားတဲ့) အဖြဲ႕လား။ အျခားရွိရင္လည္း ဆက္လက္ခ်ဲ႕ထြင္ေရးသားတင္ဆက္ၾကပါရန္ႏွင့္ `ကၽြန္ေတာ္တို႔´လား။

`ကၽြန္ေတာ္တို႔´ကို `တေတြ´နဲ႔ ေပါင္းလိုက္ရင္ မူလ `ကၽြန္ေတာ္တို႔´ ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ေရြ႕၊ မေရြ႕။ `ကၽြန္ေတာ္တို႔´တေတြ။

`ကၽြန္ေတာ္တို႔´လို႔ဆိုေတာ့ `ခင္ဗၤ်ားတို႔´ ၊ `သူတို႔´၊`အျခားတို႔´မပါၾကေတာ့ဘူးလား။ သီးျခား အမွတ္တံဆိပ္ ကပ္ႏွိပ္ျပီး တံဆိပ္မပါ ၊ မလာရ ၊ မ၀င္ရ ၊ မဆက္ဆံရ ၊ မေရာေႏွာရ ၊ မကူလူးရ ၊ မပတ္သက္ရ စတဲ့ပိတ္ပင္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပ ထုတ္လိုက္မွာလား။ ခင္ဗ်ားျဖစ္ျဖစ္ ၊ သူျဖစ္ျဖစ္ ၊ အျခားျဖစ္ျဖစ္ဟာ သူ႕ကိုယ္သူ`ကၽြန္ေတာ္´ပါလို႔ေျပာလာရင္ အဲဒီ `ကၽြန္ေတာ္´ဟာ `ကၽြန္ေတာ္တို႔´ ထဲက`ကၽြန္ေတာ္´ေတြနဲ႔ ဘာကြာျခားသြားသလဲ။ `ကၽြန္ေတာ္´ခ်င္းအတူတူဘယ္ `ကၽြန္ေတာ္´ကမွ မူလအစစ္အမွန္ `ကၽြန္ေတာ္´ လဲ။ ကဲ ၊ စာဖတ္သူ ကၽြန္ေတာ္တို႔ `ကၽြန္ေတာ္တို႔´ေျဖေပးပါလား ၊ `ကၽြန္ေတာ္တို႔´ေရ။

`ကၽြန္ေတာ္တို႔´ဆိုတာဟာ မိမိကိုယ္မိမိ`ကၽြန္ေတာ္´ လို႔ေျပာႏိုင္သူ ၊ ေျပာတတ္သူ ၊ ေျပာခ်င္သူ ၊ ေျပာခြင့္ရွိသူအားလံုးရဲ႕ ဘံုအဖြဲ႕အစည္းလား။ ဟုတ္ကဲ့ `ကၽြန္ေတာ္တို႔´ရဲ႕ အက်ယ္အ၀န္းဟာ ဘယ္ေလာက္ရွိပါသလဲခင္ဗ်ာ။ အထူးတင္းၾကပ္စြာ ပိတ္ပင္ထား ပါသလား။ အားလံုးနဲ႔ ဆိုင္ျပီး အားလံုးပိုင္တဲ့ ဟိုအ၀ွာလား။ `ကၽြန္ေတာ္တို႔´ရဲ႕ သေဘာထားကို ကၽြန္ေတာ္မ်ားအား သိခြင့္ေပးႏိုင္ပါသ လားခင္ဗ်ာ။ `ကၽြန္ေတာ္တို႔´ကို ကၽြန္ေတာ္မ်ား ဘယ္လိုသေဘာထားဆက္ဆံရမလဲဆိုတာ အရိပ္အျမြာေျပာျပႏိုင္ပါသလားခင္ဗ်ာ။ ေနာက္ဆံုးေမးခြန္းေလးတစ္ခုပါ။ ကၽြန္ေတာ္မ်ားရဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုကို `ကၽြန္ေတာ္တို႔´လို႔အမည္တပ္ခြင့္ရွိပါသလားခင္ဗ်ာ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္သြားေနၾကသလဲ။ ဘယ္သူ႔ကို ေမးတာလဲ။ အဲဒီအေမးခံရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ `ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္သြားေန ၾကသလဲ´ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို `အင္းကြဲ႕ ၊ ေမာင္ရင္တို႔ သြားေနၾကတာဟာ အဲဒီဘက္ပဲ´လို႔ပဲ ေျပာအားရွိရွိနဲ႔ ေျပာမွ ေျပာမလားပဲ။ `သူမ်ား သိမလားလို႔ လိုက္ပါေနကာမွ သူကပဲ ျပန္ေမးေနရရွိေသး ၊ ကတည္းမွပဲ´ လို႔မ်ား (ျမိဳသိပ္) ေျဖဆိုမလားပဲ။ `ကၽြန္ေတာ္တို႔´ ဘယ္သြားေနၾကသလဲဆိုေတာ့ ဘယ္သြားလို႔သြားေနမွန္းမသိဘဲ သြားေနၾကတာဟာ တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ေတာ့ဘူးေပါ့။ တစ္ေယာက္ထက္မ်ားတာေပါ့။ အမ်ားမ်ားလားမသိဘူး။ ေပါ့။ အကယ္၍ အေျဖဟာမရွိသလို( မသိလို႔မရွိ ၊ မရွိလို႔မသိ ၊ မသိလို႔မရွိ ၊ မရွိလို႔မသိ) နဲ႔ တစ္ခုထက္မက ရွိေနတယ္ဆိုရင္ေကာ ၊ ဆိုပါစို႔။ ဥပမာ ၊ ေညာင္ပင္ေလးေစ်းသို႔ ၊ ဆန္ဖရန္စစၥကိုသို႔ ၊ ငုအိမ္ဆိုင္သို႔ ၊ ကဗ်ာသစ္သို႔ ၊ ျဂိဳလ္ျပာေလးသို႔ ၊ အမွန္တရားသို႔ ၊ မဇိၥ်မပဋိပဒါသို႔ ၊ ကမာၻသစ္သို႔ ၊ ေရေ၀းသို႔ ၊ အမွတ္ ၂၁၀ ၊ သိမ္ျဖဴလမ္းဟု အမည္ တြင္အမည္ေပါက္ ခဲ့ေသာ ယခုေလာေလာဆယ္ ဆိုင္းငံ့ကာရံေျမကြက္လပ္၏ တစ္ရံတစ္ခါက စီမံကိန္းတစ္ခုသို႔ ၊ သူမရဲ႕ တင္ပါးဆံု႐ိုး တည့္တည့္ေပၚက ေရြ႕ေနတဲ့ မွည့္ရွင္ေလးသို႔ ၊ အနိစၥသို႔ ၊ သတ္မွတ္ထားေသာပန္းတိုင္သို႔ ၊ မနက္စာ ညစာမေၾကာင့္မၾကရပဲ စိတ္ေအး ဖူလံုစြာစားေသာက္ ေနထိုင္လို႔ရရာ အရပ္ဆီသို႔ ၊ ဘာသာစကားအေျချပဳကဗ်ာသို႔ ၊ မဂၢဇင္းတိုက္သို႔ ၊ ဒပ္ဖရင္ အမ်ိဳးသမီး မီးဖြားေဆာင္ သို႔ ၊လူနာကုတင္နံပါတ္ ၄၂ သို႔ ၊ ကဖၹကာ၏ ရဲတိုက္သို႔ ၊ ကေနာင္မင္းသား၏ ေရျမႇဳပ္ဗံုးစမ္းသပ္ခဲ့ရာသို႔ ၊ ဟိုင္နန္ကၽြန္းသို႔ ၊ မဲသေ၀ါသို႔၊ အာဘူဂရာ အစ္ဗ္အက်ဥ္းစခန္းသို႔ ၊ ေအာ္စကာဆုေပးပြဲအခမ္းအနားသို႔ ၊ အေလာင္းေပ်ာက္ေသျခင္းသို႔ ၊ ျပည္သူ႔ခံစားခ်က္ရင္ဘတ္ ၾကီးသို႔ ၊ ေတာင္ေျမာက္လမ္းဆံုသို႔ ၊ အေတြးသစ္ အေရးသစ္ဆီသို႔ ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျမစ္ဖ်ားခံရာသို႔ ၊ သ လံုးၾကီးတင္တစ္ေခ်ာင္း ငင္ေအာက္ကျမင့္သို႔ ၊ ဘုရားသခင္သို႔ ၊ မည္သူမွ် တရားဥပေဒအထက္တြင္ မရွိေစရသို႔ ၊ ဒစၥနီလဲန္ဒ္သို႔ ၊ သရဲရထားသို႔ ၊ `က´မွ`အ´ အထိတည္ေဆာက္ထားေသာ အေဆာက္အအံုနဲ႔ ဘာသာစကားနယ္ပယ္မ်ားသို႔ ၊ `ပဲျပဳတ္နဲ႔နံျပားစားခ်င္တယ္´ သို႔ ၊ `အခ်ိန္ရဲ႕ သမိုင္း´သို႔ ၊ ဟိုက္ဇင္ဘက္သို႔ ၊ ခ်ားလ္စ္ဘန္း ၊ ဂါးထ႐ုဒ္နဲ႔ ၀စ္ဂင္တို႔အစျပဳတဲ့ စတိုင္းန္သံုးစတိုင္းန္သို႔ ၊ ဆင္ျမဴလခရာသို႔ ၊ ဟိုက္ပါရီရ လတီသို႔ ၊ ေမတာၱသုတ္သို႔ ၊ ၀ါက်တစ္ေၾကာင္းတည္းတြင္ စကားလံုးတစ္လံုးကိုပဲ အဖြင့္အပိတ္သံုးျခင္းဟုေခၚဆိုသည့္ အက္ပါနလက္ပ္ ဆစ္ apanalepsis (ဥပမာ ၊ Live and let Live) သို႔ ၊ ဂုဏ္နဲ႔အလကၤာရ ၊ ၀ါစနာလကၤာရမ်ားသို႔ ၊ ဘူမိႏိုင္ငံေရးသိပၸံႏွင့္ ေဂဟေဗဒစနစ္ တို႔၏ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္မႈနိဒါန္းႏွင့္ နိဂံုးသို႔ ၊ ေက်းလက္ကဗ်ာထဲေပ်ာက္သြားတဲ့ ေက်းလက္သို႔ ၊ တစ္ေတာလံုးျပဳန္းတီးျပီးကာမွ `သစ္ပင္ မခုတ္ရ´သို႔ ၊ အျႏၵဳိမီးဒါးၾကယ္စုသို႔ ၊ အ႐ိုးအိုးသို႔ ၊ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားတိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းေရးသို႔ ၊ ပထံုပဏီ ထမံသီမွာျဖစ္ခဲ့ တယ္သို႔ ၊ . . . သို႔ ၊ . . . သို႔ ၊ . . . သို႔ ၊ . . . သို႔ ၊ . . . သို႔ ၊ . . . သို႔ ၊ . . . သို႔ ၊ . . . သို႔ ၊ . . .

မွတဖန္`ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘယ္သြားေနၾကသလဲ´ထံသို႔။ ျပန္ေရာက္လာျပီလား။ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာပဲလား။ လမ္းခရီးမွာ အဖိုးတန္ပစၥည္း တစ္ခုခုမ်ားေပ်ာက္ရွက်န္ခဲ့သလား။ ဧကန္ျပန္ရရွိဖို႔ ကၽြန္ေတာ္မ်ားနဲ႔ ဆက္သြယ္ပါ။ ဘယ္က ျပန္လာသလဲ။ ေမာင္ေရခဲ ၊ ေမာင္ေရခဲ ၊ ဘယ္သြားေနလဲ ေမာင္ေရခဲ။
Pussycat, pussycat ေမာင္ေရခဲ ၊ ေမာင္ေရခဲ
Where have you been? ဘယ္သြားေနလဲ ေမာင္ေရခဲ။
I’ve been to London ဘုရားပြဲကို လွည္းနဲ႔ဆို
to see the Queen ဘာျမင္ခဲ့လဲ ေမာင္ေရခဲ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘယ္သြားေနၾကသလဲ။
အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္မွာရွိေနၾကသလဲ။
အခုရွိေနတဲ့ေနရာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘယ္လိုေရာက္ခဲ့သလဲ။
အခုရွိေနတဲ့ေနရာမွာ မရွိခင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘယ္မွာ ရွိခဲ့သလဲ။
အခုရွိေနတဲ့ေနရာမွာကၽြန္ေတာ္တို႔ ရပ္ေနသလား ၊ သြားေနသလား။
အခုရွိေနတဲ့ ေနရာဟာ ရပ္ေနသလား ၊ သြားေနသလား။
ေနရာဆိုတာ အာ႐ံုသိျမင္ပံုမွာကပ္ေနတဲ့ ေခ်းေညႇာ္လား။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ခၽြတ္မရတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေၾကးခြံေတြလား။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ခၽြတ္ပစ္ခ်လိုက္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေၾကးခြံေတြလား။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆင္သြားရင္လမ္းျဖစ္ျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆင္ကန္းေတာတိုးလား။
ဘယ္ၾကယ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို လမ္းျပျပီး ဘယ္အက်ဥ္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၀ပ္ဆင္းေနရသလဲ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္သြားခ်င္ၾကတာလဲ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔သိလို႔သြားေနတာလား ၊ သိသလိုလိုနဲ႔လား ၊ လံုး၀မသိပဲနဲ႔လား။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘယ္မွမသြားဘဲ အခုရွိေနရာမွာ စံုလံုးရပ္နားေနလို႔မရဘူးလား။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ စံုလံုးရပ္နားေနၾကတာကမွ ပိုမေကာင္းဘူးလား။
ကၽြန္ေတာ္တို႔သြားေနတာ လမ္းရွိလို႔လား ၊ လမ္းျဖစ္ျပီလား ၊ လမ္းလြဲလား။
ရွိျပီးသား သိျပီးသားရာသီစက္၀န္းထဲမွာပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔တ၀ဲလည္လည္သြားေနတာလား။
သြား႐ိုးသြားစဥ္သြားလမ္းအတိုင္း သြား႐ိုးသြားစဥ္သြားနည္းအတိုင္း သြားေနၾကတာလား။
ရိကၡာစံုရဲ႕လား ၊ ေျမပံုပါရဲ႕လား ၊ ေရွးဦးသူနာျပဳေသတၱာေလးပါရဲ႕လား ၊ အိမ္ေျမႇာင္ပါလား။
သိမႈကေန မသိမႈဆီလား ၊ မသိမႈကေနသိမႈဆီလား။
ၾကပ္ခိုးမႈိင္းေတြစြဲျငိညစ္ကပ္ေနတဲ့ အဓိပၸါယ္ေဟာင္းေတြနဲ႔ပဲ ဆက္သြားေနတာလား။
ကၽြန္ေတာ္တို႔သြားေနတဲ့ေနရာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရာက္ခဲ့ရင္ အဲဒီေနရာကို မွတ္မိပါ့မလား။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဲဒီေနရာမွာ မွတ္မိပါ့မလား။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘယ္ (မွာ) သြားေနၾက(တာ)လဲ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘယ္(ကို)သြားေနၾက(တာ)လဲ။
ဘာသာစကားထဲကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္သြားေနၾကသလဲ။
ဘာသာစကားထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္သြားေနၾကသလဲ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္သြားေနၾကသလဲ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္သြားေနၾကသလဲ။

၄ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၀၈ (လြတ္လပ္ေရးေန႔)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>